• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

7 sty­cz­nia 2018 r. Święto Chrztu Pańskiego

Przeży­wamy dzisiaj uroczys­tość Chrztu Pana Jezusa w Jor­danie. Dzisiejsza niedziela kończy litur­giczny okres Nar­o­dzenia Pańskiego.

14 sty­cz­nia w niedzielę na godz. 11.00 serdecznie zapraszam młodzież, która przy­go­towuje się w naszej wspól­no­cie do przyję­cia Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. W cza­sie Mszy św. będziemy mod­lić się o Dar Pobożności. Po zakońc­zonej liturgii spotkanie for­ma­cyjne na temat: „Bierz­mowanie – i co dalej?“

W przyszła niedzielę młodzież z ZSO w Rybczewicach przed naszą świą­tynią będzie zbierać ofi­ary w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

PORZĄDEK WIZ­YTY DUSZ­PASTER­SKIEJ:

8 sty­cz­nia 2018 r. (poniedzi­ałek)

od godz. 14.30 – Ste­fanówka

10 sty­cz­nia 2018 r. (środa)

od godz. 9.00 — Gardzienice (od pp. Gorzelów do p. Agaty Jączyk)

11 sty­cz­nia 2018 r. (czwartek)

od godz. 9.00 – Gardzienice II część

13 sty­cz­nia 2018 r. (sob­ota)

od godz. 9.00 – Wyg­nanow­ice

Jeżeli nie sprawi to Państwu trud­ności, bardzo proszę o samochód na 15 min. przed planowanym rozpoczę­ciem wiz­yty dusz­paster­skiej.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Jolan­cie i Jerzemu Kalis­zom, Stanisławie i Markowi Sza­łkom. Dziękuję Panom Stanisła­wowi Sko­rkowi i Grze­gor­zowi Rybakowi za pomoc w kon­serwacji rynien na naszym koś­ciele.

Ofi­ary składane na tacę w przyszłą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszego koś­cioła.

Na prośbę rodziny infor­muję, że pogrzeb śp. Tadeusza Łatwińskiego z Policzyzny odbędzie się w poniedzi­ałek o godz. 12.30.