• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

31 grud­nia 2017 r. Uroczys­tość Świętej Rodziny

Przeży­wamy dzisiaj uroczys­tość Świętej Rodziny z Nazaretu. Jutro pier­wszy dzień Nowego Roku. Czas Nowego Roku 2018 zaw­ierzamy Bożej Opa­trzności, przez pośred­nictwo tej, która całym sercem zau­fała Panu Bogu. Niech Matka Najświęt­sza wyprasza nam wiele łask i pomaga nam każdy dzień Nowego Roku wypełnić miłoś­cią do Pana Boga i bliźnich.

W tym tygod­niu wypadają: I czwartek miesiąca – Msza św. o godz. 17.00. I piątek miesiąca – godz. 16.00 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia. Godz. 17.00 – Msza św. z ado­racją Najświęt­szego Sakra­mentu. 6 sty­cz­nia – w sobotę – przy­pada Uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego (Trzech Króli). Msze św. z obrzę­dem bło­gosław­ieństwa kredy i kadzidła o godz. 9.00 i 11.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.30. Ofi­ary składane na tacę w święto Trzech Króli przekazu­jemy na Fun­dusz Misyjny.

Mieszkańcy Gardzienic Pier­wszych prosili o Msze św. w intencji śp. Ks. Kanon­ika Leonarda Zaręby. Będą one spra­wowane w następu­ją­cych ter­mi­nach:

12 sty­cz­nia 2018 r. 0 godz. 17.30

8 lutego 2018 r. o godz. 17.00

9 marca 2018 r. o godz. 17.00

12 kwiet­nia 2018 r. o godz. 18.00

6 sty­cz­nia po Mszy św. spra­wowanej o godz. 12.00 w Koś­ciele Parafi­al­nym w Piaskach, uli­cami Piask prze­jdzie Orszak Trzech Króli. Orga­ni­za­torzy serdecznie zapraszają do wspól­nego przeży­cia tej uroczys­tości i wspól­nego kolę­dowa­nia.

7 sty­cz­nia w niedzielę na Mszy św. o godz. 9.00 – uroczys­tość zaprzysięże­nia Rady Dusz­paster­skiej na kadencję 20172022. Bardzo proszę Panie i Panów Rad­nych o obec­ność.

PORZĄDEK WIZ­YTY DUSZ­PASTER­SKIEJ:

3 sty­cz­nia 2018 r. (środa)

od godz. 9.00 — Bujan­ica i Stryjno II od Policzyzny do Państwa Wąsików

4 sty­cz­nia 2018 r. (czwartek)

od godz. 9.00 – Stryjno II od Państwa Wąsików do Państwa Flisów

5 sty­cz­nia 2018 r. (piątek)

od. godz. 11.00 — Anusin

Jeżeli nie sprawi to Państwu trud­ności, bardzo proszę o samochód na 15 min. przed planowanym rozpoczę­ciem wiz­yty dusz­paster­skiej.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Pan­iom: Danu­cie Dumale, Hele­nie Grocheck­iej i Ire­nie Dziedzic.