• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Świętego Szczepana 26 grud­nia 2017 r.

Przeży­wamy święto św. Szczepana, pier­wszego męczen­nika. Ofi­ary składane na tacę przekazu­jemy na potrzeby Katolick­iego Uni­w­er­sytetu Lubel­skiego w Lublinie.

Jutro, 27 grud­nia litur­giczne święto św. Jana, apos­toła i ewan­ge­listy. Msze św. z obrzę­dem poświęce­nia wina o godz. 9.00 i 17.00.

W niedzielę, 31 grud­nia ostatni dzień roku kalen­dar­zowego. Święto św. Rodziny z Nazaretu. Msza św. dziękczynna za min­iony rok z ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu i hym­nem „Te Deum lau­damus“ o godz. 9.00. Wierni, którzy będą uczest­niczyli w tej Eucharys­tii moga dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunk­ami. Na godz. 11.00 zapraszamy rodziny z dziećmi. Po zakońc­zonej Mszy św. obrzęd bło­gosław­ieństwa dzieci. 1 sty­cz­nia rozpoczniemy Nowy Rok 2018 zaw­ierza­jąc czas, który dobry Bóg nam daje opiece Bożej Rodzi­cielki. Msze św. o godz. 9.00 i 11.00. W tym dni nie będzie Mszy św. o godz. 7.30.

Rozpoczy­namy wiz­ytę dusz­paster­ską. Odwiedziny dusz­paster­skie mają charak­ter domowej liturgii. Wita­jąc się słowami „pokój temu domowi” kapłan życzy, aby stale był w tym domu obecny Chrys­tus, który przy­chodząc na świat przyniósł ludziom pokój. Po tym pozdrowie­niu następuje mod­l­itwa o bło­gosław­ieństwo Boże dla całej rodziny i obrzęd bło­gosław­ieństwa mieszka­nia z pokropi­e­niem wszys­t­kich obec­nych wodą świę­coną.

Jest to także czas na roz­mowę dusz­pasterza z wiernymi, przed­staw­ie­nie księdzu rodzin­nych radości i prob­lemów. Będzie to dla mnie także dobra okazja, aby oso­biś­cie podz­iękować rodzi­nom naszej wspól­noty za zaan­gażowanie i troskę o powier­zone naszej opiece dobro Koś­cioła.

W cza­sie tego spotka­nia wierni będą mogli zarez­er­wować ter­min Mszy św. Zachę­cam, aby każda rodz­ina, na miarę swoich wrażli­wości, zamówiła przy­na­jm­niej jedną Mszę św. i ofi­arowała ją za żywych (Jubileusze Małżeńskie, dni Imienin i Urodzin) lub za Zmarłych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności.

W cza­sie wiz­yty dusz­paster­skiej, wierni powodowani troską o stan mate­ri­alny swo­jej wspól­noty parafi­al­nej składają ofi­ary. Bardzo proszę, aby wyraźnie wskazać, która ofi­ara jest na cele parafi­alne, a która do dys­pozy­cji kapłana, za pełnioną posługę dusz­paster­ską.

Zakończyliśmy prace związane z remon­tem budynku ple­banii. Pozostaje zagospo­darowanie terenu wokół ple­banii. Ofi­ary składane na potrzeby parafii w cza­sie wiz­yty dusz­paster­skiej będziemy chcieli wyko­rzys­tać w przyszłym roku na sys­tem­aty­czną wymi­anę ławek w naszym koś­ciele. W kwiet­niu poma­lu­jemy i zabez­pieczymy dach koś­cioła. Środki na ten cel są w zasadzie zabez­piec­zone w budże­cie Parafii. W ramach zbiórek kwartal­nych w marcu, czer­wcu i wrześniu będziemy chcieli pozyskać środki na spłatę zadłuże­nia w Kurii Met­ro­pol­i­tal­nej w Lublinie w wysokości 31 250 zł. W lecie przyszłego roku rozpoczniemy prace związane z odwod­nie­niem naszego koś­cioła.

Porządek wiz­yty dusz­paster­skiej:

28 grud­nia 2017 r. (od godz. 9.00) – Żegotów

30 grud­nia 2017 r. (od godz. 9.00) – Wola Gardzienicka (cała wioska, rozpoczę­cie kolędy od strony pałacu w Gardzieni­cach.

Jeżeli nie sprawi to Państwu trud­ności, bardzo proszę o samochód na godz. 8.30.