• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IV Niedziela Adwentu 24 grud­nia 2017 r.

Przeży­wamy 4. Niedzielę Adwentu. Ofi­ary składane do puszki przekazu­jemy na rzecz CAR­I­TAS, która orga­nizuje „Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom“.

Dzisiaj, 24 grud­nia Wig­ilia Uroczys­tości Nar­o­dzenia Pańskiego. O godz. 7.30 – Msza św. w intencji Zmarłych z naszych rodzin. O godz. 8.20 i 10.20 mod­l­itwa różań­cowa za Zmarłych pole­conych mod­l­itwie wypominkowej Koś­cioła. Wiec­zorem zasiądziemy do Wiecz­erzy Wig­ili­jnej. Uroczys­tość rozpoczy­namy od śpiewu kolędy, następ­nie czy­tamy opis nar­o­dzenia Pana Jezusa z Ewan­gelii wg św. Łukasza, ofi­arowu­jemy mod­l­itwę w intencji Rodziny, a następ­nie składamy sobie wza­jemne życzenia łamiąc się poświę­conym opłatkiem. W tym dniu trady­cyjnie pow­strzy­mu­jemy się od spoży­wa­nia pokar­mów mięs­nych.

Litur­giczny obchód pamiątki Nar­o­dzenia Pańskiego rozpoczniemy o północy cele­bru­jąc Mszę św. Paster­ską. Liturgii będzie towarzyszyło Betle­jem­skie Światło Pokoju, które wierni będą modli zabrać do swoich domów po zakońc­zonej Mszy św. Niech jego blask opromienia nasze domy i nasze rodziny. Ofi­ary składane w cza­sie Pasterki przekazu­jemy na Fun­dusz Obrony Życia. W Dzień Bożego Nar­o­dzenia Msze św. w naszym koś­ciele o godz. 9.00 i 11.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.30. W święto Św. Szczepana Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00. Ofi­ary składane w tym dniu na tacę przekazu­jemy na Katolicki Uni­w­er­sytet Lubel­ski.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni na dzisiejszą niedzielę Państwu: Justynie i Arka­dius­zowi Goralom, Doro­cie i Romanowi Lisom i Emilii Grocheck­iej, Państwo Królowie, Państwo Saw­czukowie. Dziękuję także Państwu Ninie, Elż­biecie i Zbig­niewowi Jaro­min­iom, Pani Annie Kraw­czyk za pomoc w deko­racji Koś­cioła.