• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VI Niedziela Zwykła 11 lutego 2024 r

Przeży­wamy dzisiaj 6. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane przed świą­tynią przez­naczamy na „Fun­dusz Wschodni“.

14 lutego – litur­gicznym obcho­dem Środy Popiel­cowej rozpoczy­namy okres Wielkiego Postu. Msze św. z obrzę­dem posy­pa­nia głów popi­ołem o godz. 9.00 i 17.00. Na godz. 17.00 – serdecznie zapraszam dzieci przy­go­towu­jące się do I Komu­nii św. W tym dniu obow­iązuje post ścisły. W okre­sie Wielkiego Postu Koś­ciół naw­iązuje do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także wspom­ina w ten sposób 40-​letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egip­skiej do Ziemi Obiecanej. Cały ten okres litur­giczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jał­mużny i wzmożonej mod­l­itwy.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu i deko­rację wielka­nocną. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy.

Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. Jest dostępny Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny i Misyjne Drogi.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miód rzepakowy i spadziowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Boże­nie i Tadeuszowi Kosier­bom, Sła­womirowi Mędrale i Rena­cie Wój­cik. O tę posługę proszę w sobotę o godz. 8.30 Rodz­inę Państwa Sza­łków.

Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty parafi­al­nej śp. Wandę Kasperek, za naszą Siostrę będą spra­wowane Msze św.:

28 lutego 2024 r. godz. 16.30 — (30 dz. po śmierci)

27 marca 2024 r. godz. 16.30 – (Of. wnuki)

26 kwiet­nia 2024 r. godz. 18.00 – (Of. Rodz­ina Państwa Jawors­kich)

31 maja 2024 r. godz. 18.00 – (Of. KGW Gardzienice)