• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

V Niedziela Zwykła 4 lutego 2024 r

Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Zwykłą.

W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 Msza św. z udzi­ałem młodzieży, która przy­go­towuje się do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. Po Mszy św. spotkanie infor­ma­cyjne dla młodzieży i Rodz­iców. Bardzo proszę o obec­ność.

Ofi­ary składane przez wiernych w przyszłą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. Jest dostępny Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny i Misyjne Drogi.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miód rzepakowy i spadziowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Rodzi­nom Państwa Kasicza­ków i Łykusów. O tę posługę proszę w sobotę o godz. 8.30 Państwa: Bożenę i Tadeusza Kosier­bów, Sła­womira Mędralę, Renatę Wój­cik i Zuzannę Olech. Dziękuję także Państwu Jaro­min­iom i Pani Annie Kraw­czyk za pomoc przy demon­tażu deko­racji bożonar­o­dzeniowej.

Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty śp. Wandę Kasperek. Na prośbę Rodziny infor­muję, że pogrzeb naszej Zmarłej Siostry będzie w poniedzi­ałek o godz. 13.00.