• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IV Niedziela Zwykła 28 sty­cz­nia 2024 r

Przeży­wamy dzisiaj 4. Niedzielę Zwykłą.

2 lutego (w piątek) – uroczys­tość Ofi­arowa­nia Pańskiego (MB Grom­nicznej). Msze św. w naszym koś­ciele o godz. 9.00 i 17.00. Ofi­ary składane na tacę przez­naczymy na potrzeby zakonów kon­tem­pla­cyjnych. W tym dniu przy­pada rocznica święceń biskupich ks. bpa Mieczysława Cisło. W Jego intencji ofi­aru­jemy naszą ufną mod­l­itwę.

W tym tygod­niu: I piątek miesiąca – godz. 16.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia. Godz. 17.00 – Eucharys­tia. I sob­ota miesiąca — godz. 17.00. Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi. I niedziela miesiąca — po każdej Mszy św. ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

Na potrzeby remontu zakrys­tii litur­gicznej wpłynęły ofi­ary: 100 zł – Ofi­ar­o­daw­czyni (Wola Gardzienicka), 500 zł – Ofi­ar­o­daw­czyni (Stryjno I), 500 zł – Ofi­ar­o­dawcy (Wola Gardzienicka). Serdecznie dzięku­jemy za troskę o nasza Parafię.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. Jest dostępny Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny dla dzieci i Misyjne drogi.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miód rzepakowy i spadziowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Justynie, Annie i Kaz­imier­zowi Grocheckim, Krystynie Cholewie, Ire­nie Dziedzic, Wiesła­wowi Grocheck­iemu. O tę pomoc proszę w sobotę o godz. 8.30. proszę Rodz­inę Państwa Kasicza­ków i Łykusów.

Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty parafi­al­nej śp. Stanisławę Górkę, za naszą Siostrę będą spra­wowane Msze św.:

15 lutego 2024 r. godz. 16.30 — (Of. koleżanki i koledzy OSM Piaski)

23 lutego 2024 r. godz. 16.00 – (30 dzień po smierci)

21 marca 2024 r. godz. 16.00 – (Of. sios­tra z synami)

13 kwiet­nia 2024 r. godz. 18.00 – (Of. Rada Dusz­paster­ska)

23 kwiet­nia 2024 r. godz. 18.00 – (Of. Koło Różań­cowe)

23 maja 2024 r. godz. 17.00 – (of. p. Anny Szczepanowskiej z dziećmi)

21 czer­wca 2024 r. godz. 17.00 – (Of Państwa Deców z Jam­nicy)

23 lipca 2024 r. godz. 17.30 – (Of. Państwa Cyganów z Jam­nicy)

23 sierp­nia 2024 r. godz. 17.30 – (Of. Państwo Gąd­kowie z Grem­bowa)

23 wrześ­nia 2024 r. godz. 17.30 – (Of. córka chrzestna)

23 października 2024 r. godz. 17.00 – (Of. Państwo Koropczuk i Sękowscy)

22 listopada 2024 r. godz. 17.00 – (Of. Państwo Wiec­zorkowie z Bogatyni)

23 grud­nia 2024 r. godz. 16.30 – (Of. Państwo Radykowie z Bogatyni)

23 sty­cz­nia 2025 r. godz. 17.00 – (Of. Państwo Dębowscy)

Pole­ca­jmy naszych Zmarłych Bożemu Miłosierdziu w ufnej mod­l­itwie.