• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IV Niedziela Wielka­nocy — 7 maja 2017 r.

Przeży­wamy dzisiaj IV Niedzielę Wielka­nocną, która rozpoczyna Tydzień Mod­l­itw o Powoła­nia kapłańskie, zakonne i misyjne. Ofi­ary zbier­ane na tacę w przyszła niedzielę przekażemy na Mat­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

W dzisiejszą niedzielę nasza wspól­nota parafi­alna przeżywa wielką uroczys­tość. 20 dzieci przystapiło po raz pier­wszy do Sakra­mentu Eucharys­tii. Oga­r­ni­amy nasza mod­l­itwą dzieci, ich rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i rodziny, które uczest­nicza w tym świę­cie i wydarze­niu. Rodz­i­com, Rodz­i­com Chrzest­nym i Rodzi­nom dzieci pragnę w imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej jak najserdeczniej podziekować za dar ołtarza: obrusy haftowane na ołtarze, ser­wety i bieliznę kieli­chową z emblematami maryjnymi. Dziękuję także za pomoc w przy­go­towa­niu dzieci do dzisiejszej uroczys­tości, za kwiaty i deko­rację świą­tyni, porządki w koś­ciele i poza nim. Nade wszys­tko dziekuję za codzi­enny trud wychowa­nia i troskę o wzras­tanie dzieci w wyz­nawane wierze i oso­biste świadectwo miłości Boga i bliźniego. Od jutra dzieci przeży­waja Biały Tydzień. W poszczególne dni będziemy z wdz­ięcznoś­cia mod­lić się za tych, którzy pomogli nam w drodze na spotkanie z Panem Jezusem obec­nym w Eucharys­tii. 13 maja w sobotę — w 100 rocznicę objaw­ień Matki Bożej w Fatimie – dzieci wraz z opieku­nami wezmą udział w piel­grzymce dziękczyn­nej do Sank­tu­ar­ium Matki Bożej w Wąwol­nicy i Kaz­imierzu Dol­nym. Wyjazd z placu przed koś­ciołem o godz. 8.00.

W tym tygod­niu: 8 maja – uroczys­tość św. Stanisława, biskupa i męczen­nika. Naszą mod­l­itwą otaczamy naszą Ojczyznę i Sol­enizan­tów, a wśród nich Księdza Arcy­biskupa Stanisława Budzika.

Przez cały miesiąc maj w dni powszed­nie po Mszy św. wiec­zorowej o godz. 18.30, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki.

W ostat­ním cza­sie na prace związane z remon­tem dachu na naszym koś­ciele wpłynęły następu­jące ofi­ary: 100 zł – (Bez­imi­en­nie) z Wyg­nanowic, 100 zł (Bez­imi­en­nie) z Choin, 50 zł (Bez­imi­en­nie) ze Stryjno, 30 zł (Bez­imi­en­nie) ze Stryjno I, 30 zł – p. Maria Kasperek ze Stryjno I.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją rozpoczy­namy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­lić się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Ofi­ary zbier­ane pod­czas spra­wowanej Mszy świętej przez­naczamy na potrzeby naszej Parafii. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min.
12 maja (piątek) – godz. 17.00STRYJNO KOLO­NIA w polu
12 maja (piątek) – godz. 19.00STRYJNO KOLO­NIA przy szosie

Po raz kole­jny Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych w Rybczewicach przyłącza się do akcji „Twój dar serca dla Hos­picjum“, której celem jest pomoc finan­sowa dla Hos­picjum dla dzieci im. Małego Księ­cia w Lublinie. W przyszłą niedzielę, 14 maja, po wszys­t­kich Mszach św. wierni będą mogli wspomóc to dzieło poprzez ofi­ary zbier­ane do puszki. W zamian zostaną obdarowani ciastem i serdecznym usmiechem młodzieży, która bierze udział w tej szla­chet­nej inic­jaty­wie.

Intencje Mszalne

Poniedzi­ałek 8 maja 2017
7.30 + Stanisława Poroch, Wiesław, Jan, Mar­i­anna Poroch, Stanisław, Jan­ina War­dowie
17.30 + Stanisław Ziętek, Wale­ria, Paweł, Jan z rodz. Ziętków
18.00 + Stanisław Krysa, Stanisława Jaromiń
18.30 + Stanisław Tkaczyk (im.)

Wtorek 9 maja 2017
17.30 + Ryszard (28 r.), Jan­ina, Stanisław, Tadeusz z rodz. Krysów, Mag­dalena Ciepiel
18.00 + Natalia, Euge­niusz z rodz. Kolasów

Środa 10 maja 2017
17.00 + Maria Zaręba
17.30 Dziękczynna za otrzy­mane łaski z prośba o bło­gosław­ieństwo dla rodziny
18.00 + Jan Bie­niek (7 r.), Sabina i Michał Bie­niek, Katarzyna i Bro­nisław Ciepiel

Czwartek 11 maja 2017
17.00 + Edward Buczek
17.30 Dziękczynna za dar Eucharys­tii dla Julii z prośbą o błog. Boże dla rodziny 18.00 + Stanisław Toc­zony (7 r.), Jan­ina, Fran­ciszek Toc­zony, Jan­ina, Bolesław, Michalina, Jan z rodz. Olechów, Feliks, Feliksa, Antoni z rodz. Sieńczyków

Piątek 12 maja 2017
18.00 + Stanisław, Tadeusz, Jan­ina, Fran­ciszek, Helena z rodz. Rzeźników, Julian Rozwałka

Sob­ota 13 maja 2017
17.30 + Regina, Stanisław Kowal­czyk i zm. z rodz. Kowal­czyków i Bud­ków
18.00 + Antoni, Ste­fa­nia, Fran­ciszka, Euge­niusz, Bolesław z rodz. Kosier­bów

V Niedziela Wielka­nocna 14 maja 2017 7.30 + Mieczysław Bis (7 r.), Jan­ina, Tomasz, Jad­wiga z rodz. Szabestów
9.00 + Stanisława Potem­ska (14 r.), Feliks Potem­ski, Karolina, Michał, Maria i Józef
11.00 + Bar­bara Kro­por­nicka, Czesława, Janusz, Stanisław, Anna, Bolesław z rodz. Wój­cików, Katarzyna, Antoni Łok­ińscy, Bog­dan Słuch, Mirosław Rybak, Józef Garbal