• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

III Niedziela Wielka­nocy — 30 kwiet­nia 2017 r.

Przeży­wamy dzisiaj III Niedzielę Wielka­nocną.

W tym tygod­niu: I czwartek – o godz. 18.00 Msza św. i mod­l­itwa o powoła­nia kapłańskie, zakonne i misyjne. I piatek – Sakra­ment Pokuty i Pjed­na­nia o godz. 17.30. I sob­ota – o godz. 18.00 Msza św. Nasza obec­ność będzie odpowiedzią na prośbę Matki Najświęt­szej wyrażoną w cza­sie objaw­ień w Fatimie 100 lat temu. W przyszłą niedzielę – I miesiąca – ado­racja eucharysty­czna. Zmi­ana tajem­nic różań­cowych po Mszy św. o godz. 9.00.

Jutro rozpoczy­namy miesiąc maj. W dni powszed­nie po Mszy św. wiec­zorowej, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki.
2 Maja – Dzień Flagi Rzecz­pospo­litej Pol­skiej. 3 maja – uroczys­tość Matki Bożej Królowej Pol­ski Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00. W cza­sie Mszy św. spra­wowanej o godz. 11.00 będziemy mod­lić się wraz z druh­nami i druhami z OSP o bło­gosław­ieństwo Boże i opiekę św. Flo­ri­ana dla strażaków w ich służ­bie dla drugiego człowieka. Tego dnia przy­pada także 226. rocznica uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Naszą mod­l­itwą oga­r­niemy umiłowaną Ojczyznę a wyrazem naszego patri­o­ty­cznego zaan­gażowa­nia niech będą biało-​czerwone flagi, którymi w tych dni­ach deko­ru­jemy budynki insty­tucji i domy pry­watne.

Wraz z całą wspól­notą parafi­alną przy­go­towu­jemy się do przeży­cia uroczys­tości I Komu­nii Świętej.
4 maja – we czwartek o godz. 17.00 – próba gen­er­alna dla dzieci.
6 maja (w sobotę) – o godz. 10.00 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia dla dzieci, rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i rodzin. Od godz. 12.00 – rozpoczniemy sprzą­tanie i przy­ozd­abi­anie naszej świą­tyni na tę uroczys­tość. Uroczys­tość I Komu­nii św. w przyszłą niedzielę 7 maja o godz. 11.00.

W ubiegły wtorek przed­staw­iciele Rady Dusz­paster­skiej spotkali się z wykon­awcą prac remon­towych na dachu koś­cioła. Po 10 maja rozpoczniemy konieczne prace pole­ga­jące na wymi­anie zniszc­zonych ele­men­tów więźby dachowej, wymi­anie zniszc­zonej blachy. Zostaną wyko­nane obróbki blacharskie obu wież koś­cioła. Uszczel­nimy dach i zlik­widu­jemy prze­cieki. Rada Dusz­paster­ska wyraz­iła zgodę na powierze­nie tych prac fir­mie zewnętrznej. Wstepny kosz­to­rys (mate­ri­ały + praca) wynosi około 8.000 zł. Prowadz­imy także roz­mowy na temat ewen­tu­al­nego mal­owa­nia dachu. Koszt oczyszczenia, odtłuszczenia i dwukrot­nego mal­owa­nia dachu (ponad 800 m2) wynosi około 17.000 zł. + około 6.000 zł farba, roz­puszczal­nik, preparat czyszczący i odtłuszcza­jący oraz preparat zabez­piecza­jący przed kornikami. Na ten cel mamy na rachunku bankowym 20 000 zł. Aby zakończyć tę inwest­y­cję potrze­bu­jemy jeszcze około 11 000 zł. W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej zwracam się z prośba do Parafian, którym leży na sercu stan naszej świą­tyni o pomoc mate­ri­alną i ofi­ary indy­wid­u­alne. Jeżeli środki okażą się niewystar­cza­jące — mal­owanie dachu i zabez­piecze­nie przed szkod­nikami będziemy real­i­zować w przyszłym roku.

Po 10 maja – rozpoczy­namy także prace na ple­banii. Będą one pole­gały na przy­go­towa­niu pomieszczeń piwnicy na kotłownię i skład bio­masy. W czer­wcu zakupimy nowy kocioł eko­log­iczny i dokon­amy jego podłączenia. W sierp­niu – będziemy prowadzili prace związane z ter­moizo­lacja budynku ple­banii i jego odwod­nie­niem. Środki na ten cel pochodzą ze zbiórek kwartal­nych i z dotacji, która otrzy­mała Parafia z WFOŚiGW.

Do zawar­cia Sakra­men­tal­nego Związku Małżeńskiego przy­go­towują się następu­jące osoby:
Paweł Piotr Sza­łek, kawaler z Żego­towa, par. tut i Natalia Okoń, panna z Trawnik Kolonii, par. Trawniki – zapowiedź II

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Pan­iom: Aga­cie Bara­nowskiej, Krystynie Kasperek, Andżelice Kasprzy­ck­iej i Lidii Rzu­cidło.

Jest już dostepny kalen­darz litur­giczny na rok 2018. Osoby zain­tere­sowane zarez­er­wowaniem ter­minu Mszy św. w 2018 roku proszę o kon­takt w zakrys­tii.

Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty parafi­al­nej śp. Wacławę Wój­cik (88 lat). Pole­ca­jmy naszą Zmarłą Siostrę Miłosierdziu Bożemu w naszej ufnej mod­l­itwie.

Intencje Mszalne

Poniedzi­ałek 1 maja 2017
17.30 + Adrian Woj­cik, Józef i zm. z rodz. Miś­ci­urów i Wój­cików
18.00 + Jan­ina, Fran­ciszek, Mateusz, Mar­i­anna, Stanisław zm. z rodz. Bieńków, Anna Kowal­czyk, Jan Czwa­niuk

Wtorek 2 maja 2017
17.30 + Paweł Chłopek
18.00 + Jerzy Hereć (3 r.), Fran­ciszek, Wik­to­ria z rodz. Here­ciów, Stanisław, Fran­ciszka z rodz. Szczepanows­kich

Środa 3 maja 2017 NMP Królowej Pol­ski
7.30 + Jan Suszek, Karol, Karolina i Władysława i Jan z rodz. Bieńków
9.00 + Alek­sander Fluder, Katarzyna i zm. z rodz. Flu­drów i Olszews­kich
11.00
11.00 W intencji druhen i druhów OSP w Wyg­nanow­icach, Gardzieni­cach, Stryjnie i Felinie. + Flo­rian Kasperek (6 r.), Helena, Katarzyna, Fran­ciszek zm. z rodz. Kasperków, Józef, Maria zm. z rodz. Klusków

Czwartek 4 maja 2017
18.00 + Wanda, Hen­ryk zm. z rodz. Sza­łków, Mar­ian, Hen­ryk zm. z rodz. Kuchars­kich
18.30 + Tadeusz Zyg­muntow­icz (3 mc)
19.00 O błog. Boże dla Ewy i Grze­gorza z okazji 1 rocznicy Ślubu

Piątek 5 maja 2017
17.00 + Marzena Zaborska, Bar­bara Kuśmierzak, Ste­fan i Leoka­dia zm. z rodz. Kuśmierza­ków
17.30 + Mar­i­anna Kasprzak (1 r.), Józef Kasprzak, Stanisław Cza­jkowski (im.)
18.00 ++ Zm. z rodz. Kluchów, Sobiesi­aków

Sob­ota 6 maja 2017
8.00 + Mar­i­anna, Edmund, Wik­to­ria zm. z rodz. Rak­fałów i za zmarłych dzi­ad­ków
17.00 + Teresa Łysiak
17.30 + Andrzej, Stanisława Grula, Genowefa, Helena i zm. z rodz. Sza­łków i Waszczyńs­kich
18.00 + Stanisław, Jan zm. z rodz. Gnypów

IV Niedziela Wielka­nocna 7 maja 2017
7.30 + Józef Lipa, Helena, Fran­ciszek Lipa, Jan Rozwałka
9.00 + Karol Bil (23 r.), Jan, Katarzyna, Stanisława z rodz. Kowal­czyków
11.00 O błog. Boże dla dzieci przys­tępu­ją­cych do I Komu­nii świętej i ich rodzin