• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

III Niedziela Zwykła 21 sty­cz­nia 2024 r

Przeży­wamy dzisiaj 3. Niedzielę Zwykłą.

W tym tygod­niu: 25 sty­cz­nia – święto Nawróce­nia Św. Pawła, Apos­toła.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni na dzisiejszą niedzielę Rodzinie Państwa Goralów. Do sprzą­ta­nia koś­cioła zapraszam w najbliższą sobotę o godz. 8.30 Państwa: Justynę i Kaz­imierza Grochec­kich, Krystynę Cholewę i Bar­barę Grochecką.

W ubiegłą niedzielę na ogrze­wanie koś­cioła nasi parafi­anie złożyli ofi­ary w wysokości 1520 zł.

Dzięki ofi­arności i dobremu sercu naszych Parafian pomoc świąteczna w postaci pro­duk­tów spoży­w­czych i środ­ków czys­tości dotarła do 9 rodzin naszej wspól­noty parafi­al­nej. Dobro wyświad­c­zone innym wraca…i wróci z pewnoś­cią.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miód rzepakowy i spadziowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

27 sty­cz­nia (sob­ota) dodatkowy ter­min wiz­yty dusz­paster­skiej dla tych naszych Parafian, którzy byli nieobecni w wyz­nac­zonym dniu. Zgłoszenia są przyj­mowane w zakrys­tii lub tele­fon­icznie. W przyszłą niedzielę dokonam pod­sumowa­nia tegorocznej wiz­yty dusz­paster­skiej.