• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

II Niedziela Zwykła 14 sty­cz­nia 2024 r

Przeży­wamy dzisiaj 2 Niedzielę Zwykłą.

W przyszła niedzielę, 21 sty­cz­nia, po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie z dziećmi i rodzi­cami przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii świętej.

Ofi­ary składane na tacę w dzisiejszą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszego koś­cioła.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni na dzisiejszą niedzielę Państwu: Jolan­cie i Jerzemu Kalis­zom i Emilii Grocheck­iej. Serdecznie dzieku­jemy. Do sprzata­nia koś­cioła zapraszam w sobotę o godz. 8.30 Rodz­inę Państwa Goralów.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miód rzepakowy i spadziowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

PORZĄDEK WIZ­YTY DUSZ­PASTER­SKIEJ:

15 sty­cz­nia 2024 r. (od godz. 15.00) – Gardzienice Pier­wsze BLOKI

16 sty­cz­nia 2024 r. (od godz. 9.00) – Felin przy szosie

16 sty­cz­nia 2024 r. (od godz. 16.00) – Gardzienice Pier­wsze (domy przy szosie piaseck­iej)

17 sty­cz­nia 2024 r. (od godz. 9.00) – Felin pod lasem, Maj­dan Policki, Choiny

18 sty­cz­nia 2024 r. (od godz. 9.00) – Anusin

20 sty­cz­nia 2024 r. (od godz. 9.00) – Gardzienice Pier­wsze (p. Kasperek i p. Lesiewicz)