• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

II Niedziela Wielka­nocy — 23 kwiet­nia 2017 r.

Dzisiejsza, II Niedziela Wielka­nocna, z woli samego Pana Jezusa, wyrażonej w objaw­ieni­ach, jakie miała św. S. Faustyna, przeży­wana jest jako Święto Bożego Miłosierdzia. Zostało ono ustanowione dla całego Koś­cioła przez św. Jana Pawła II i rozpoczyna 73. Tydzień Miłosierdzia. W dniu dzisiejszym po zakończe­niu cel­e­bracji litur­gicznej w mod­l­itwie Koronką będziemy wypraszać Boże Miłosierdzie dla Koś­cioła, naszej Ojczyzny, wspól­noty parafi­al­nej i naszych rodzin. Jest to patronalne święto Car­i­tas. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na dzi­ałal­ność Car­i­tas (pomoc dla chrześ­ci­jan w Syrii).

W tym tygod­niu: 24 kwiet­nia (poniedzi­ałek) – uroczys­tość św. Woj­ciecha, patrona Pol­ski, 25 kwiet­nia (czwartek) – święto św. Marka, ewan­ge­listy, 29 kwiet­nia (sob­ota) – święto św. Katarzyny ze Sieny – patronki Europy.

Serdecznie zapraszam dzieci przy­go­towu­jące się do I Komu­nii świętej na próby, które będą w tym tygod­niu 26, 27 i 28 kwiet­nia o godz. 17.00.

W dniu wczo­ra­jszym odbyło się posiedze­nie Rady Dusz­paster­skiej naszej wspól­noty parafi­al­nej. Panie i Panowie Radni zostali zapoz­nani ze stanem mate­ri­al­nym Parafii a także z planami remon­towymi w 2017 r. We wtorek przed­staw­iciele Rady spotkają się z wykon­awcą prac ciesiel­s­kich i blachars­kich na dachu naszego koś­cioła. Zostanie dopre­cy­zowany kosz­to­rys i har­mono­gram tych prac. O ustal­e­ni­ach poin­for­muję wszys­t­kich Parafian. We włas­nym zakre­sie możemy pod­jąć następu­jące prace przy­go­towaw­cze: zbi­cie płytek elewa­cyjnych na koś­ciele i zbi­cie tynku na elewacji ple­banii. Bardzo liczę na pomoc ojców dzieci I komu­ni­jnych i wszys­t­kich chęt­nych. Zapraszam do tych prac w tym tygod­niu w piątek i sobotę od godz. 9.00. Jeżeli w tych dni­ach będzie padał deszcz – o tę pomoc poproszę po 7 maja – czyli po uroczys­tości I Komu­nii świętej.

Do zawar­cia Sakra­men­tal­nego Związku Małżeńskiego przy­go­towują się następu­jące osoby:
Paweł Zbig­niew Głąb, kawaler z Wilkołaza, par. Św. Jana Chrz­ci­ciela i Diana Michalina Rak­fał, panna z Choin par. tut. – zapowiedź II
Paweł Piotr Sza­łek, kawaler z Żego­towa, par. tut i Natalia Okoń, panna z Trawnik Kolonii, par. Trawniki – zapowiedź I

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Pan­iom: Bar­barze Kasperek, Joan­nie Rubaj, Lucynie Rozwałce i Tere­sie Woj­ciechowskiej.

Jest już dostepny kalen­darz litur­giczny na rok 2018. Osoby zain­tere­sowane zarez­er­wowaniem ter­minu Mszy św. w 2018 roku proszę o kon­takt w zakrys­tii.

Intencje Mszalne

Poniedzi­ałek 24 kwiet­nia 2017
18.00 W intencji rodziny Gle­jfów

Wtorek 25 kwiet­nia 2017
18.00 O błog. Boże dla Mateusza w 11 rocznicę Urodzin

Środa 26 kwiet­nia 2017
18.00

Czwartek 27 kwiet­nia 2017
18.00 + Hen­ryk Szatan (17 r.), Anna, Antoni Szatan, Maria, Maciej z rodz. Kusych, Genowefa i Czesław z rodz. Kasprza­ków

Piątek 28 kwiet­nia 2017
18.00 + Krystyna Baran, Józef Baran, Czesław Błę­dowski i zm. z rodz. Błę­dows­kich i Kołodziejczyków

Sob­ota 29 kwiet­nia 2017
18.00 O błog. Boże dla Ireny i Stanisława Mazurków z okazji 45 rocznicy Ślubu

III Niedziela Wielka­nocna 30 kwiet­nia 2017
7.30 + Piotr, Helena, Jan, Józef, Wanda z rodz. Taźbirków, Kon­stanty, Helena, Józef, Jerzy z rodz. Kasprza­ków, ks. Witkiewicz, ks. Chodor­owski
9.00 + Tadeusz Tkaczyk, Zofia Tkaczyk, Leon, Aniela z rodz. Jurków, Ignacy, Aniela z rodz. Tkaczyków
11.00 O błog. Boże dla Katarzyny i Krys­tiana w 1 rocznicę Ślubu