• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

II Niedziela Adwentu 10 grud­nia 2023 r

Przeży­wamy 2. Niedzielę Adwentu. Ofi­ary składane do puszki w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na rzecz CAR­I­TAS, która orga­nizuje „Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom“.

Przed­staw­iciele Rady Dusz­paster­skiej docier­ają już z opłatkiem do rodzin naszej Parafii. Przyjmi­jmy z wdz­ięcznoś­cią bez­in­tere­sowną posługę naszych Rad­nych, którym w imie­niu całej wspól­noty serdecznie dziękuję za pod­jęty trud. Ofi­ary składane przez wiernych przez­naczamy na spłatę poży­czki, którą Parafia zaciągnęła w WFOŚiGW na remont naszej świą­tyni.

Ofi­ary składane na tacę w dzisiejszą niedzielę (II miesiąca) przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni. Ciepło w naszym koś­ciele nie pochodzi z pieca, ale z naszych ofi­arnych serc.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. „Niedzielę“, „Goś­cia Niedziel­nego“ i „Małego Goś­cia Niedziel­nego“. W zakrys­tii można nabyć świece CAR­I­TAS na nasze stoły wig­ili­jne. Na sto­liku z prasą są dostępne torby chary­taty­wne rozprowadzane przez Car­i­tas. Osoby, które pragną uczynić gest miłości bliźniego i pomóc najbardziej potrze­bu­ją­cym mogą je zabrać do domu, wypełnić pro­duk­tami spoży­w­czymi lub środ­kami czys­tości i dostar­czyć do koś­cioła przed 20 grud­nia br.

W lipcu br. Parafia, mając na uwadze zmieni­a­jącą się sytu­ację demograficzną naszej wspól­noty, złożyła wniosek w PFRON na real­iza­cję pro­jektu „Dostępna przestrzeń pub­liczna”. W ramach tego pro­jektu chcemy zre­al­i­zować następu­jące zada­nia:

a. toaletę dla niepełnosprawnych z bez­piecznym dostępem z zewnątrz i wewnątrz koś­cioła,

b. kon­fesjonał dla sła­bosłyszą­cych (z pętlą induk­cyjną),

c. cyfrowe nagłośnie­nie koś­cioła (z pętlą induk­cyjną).

Umowa z PFRON została już pod­pisana. Początek prac planu­jemy na marzec 2024 r. Na przy­go­towanie niezbęd­nej doku­men­tacji Parafia wydała ok. 4500 zł. PFRON dofi­nan­sowuje pro­jekt w wysokości 80% kosztów kwal­i­fikowanych. Pozostałe 20 % to koszty po stronie Parafii. Będzie to kwota około 56 000 zł. Na ten cel przez­naczymy ofi­ary składane przez Rodziny naszej wspól­noty parafi­al­nej w cza­sie Wiz­yty Dusz­paster­skiej.

Przy okazji tych prac chcemy przeprowadzić gen­er­alny remont zakrys­tii połąc­zony z wymi­ana płytek na posadzce i wyposaże­niem zakrys­tii w nowe meble. Na ten cel wpłynęła już ofi­ara – 5000 zł. Serdecznie za nią dzięku­jemy. Jeżeli ktoś z naszych Parafian chci­ałby pomóc finan­sowo w real­iza­cji tych zadań to będziemy bardzo wdz­ięczni.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Annie, Sko­rek, Krystynie i Józe­fowi Cyra­nowskim. O tę posługę w najbliższą sobotę o godz. 8.30 proszę Państwa: Mał­gorzatę i Zbig­niewa Nuciów, Mar­i­annę i Anetę Flor, Agnieszkę i Dar­iusza Basi­aków.

W zakrys­tii można już zgłaszać adresy chorych. Odwiedziny chorych z posługa sakra­men­talną we czwartek 21 grud­nia w godz. 9.0011.00.

Pewien Ofi­ar­o­dawca ufun­dował dla naszego koś­cioła mar­murowy ołtarz i ambonę. Są one wyko­nane ze szla­chet­nego kamienia, pochodzącego z włoskiej Car­rary. Z takiego mar­muru jest wyko­nany grobowiec św. Jana Pawła w Bazylice św. Pio­tra w Rzymie, Pieta Michała Anioła i sarkofag Pary Prezy­denck­iej na Wawelu. To wielki dar za który rodzi naszą ogromną wdz­ięczność. Przewidu­jemy mon­taż tego ołtarza i ambony w tym tygod­niu. Będziemy potrze­bowali do pomocy 8 mężczyzn. Bardzo proszę o zgłoszenia w zakrys­tii. Chci­ałbym mieć z tymi panami bezpośredni kon­takt, żeby poin­for­mować o ter­minie tych prac.