• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Niedziela Męki Pańskiej — 9 kwiet­nia 2017 r.

Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej. Przed naszą świą­tynią zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna. Dzisiejsza Niedziela Pal­mowa jest pamiątką tri­um­fal­nego wjazdu Pana Jezusa do Jero­zolimy. Rozpoczyna w życiu Koś­cioła czas, kiedy wspomn­i­namy wydarzenia zbaw­cze: mękę, śmierć i chwalebne zmartwych­w­stanie Pana Jezusa, czyli Truduum Paschalne:

WIELKI CZWARTEK – Pamiątka ustanowienia Sakra­mentu Eucharys­tii i Kapłaństwa. Msza św. Wiecz­erzy Pańskiej o godz. 17.00. Serdecznie zapraszam dzieci przy­go­towu­jące się do I Komu­nii świętej. W tym dniu dzieci otrzy­mają książeczki do nabożeństwa. Po zakońc­zonej Mszy św. prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Ołtarza Wys­taw­ienia. Odśpiewamy I część Gorz­kich Żali. Możli­wość indy­wid­u­al­nej ado­racji Najświęt­szego Sakra­mentu do godz. 20.00. Pomoca będą tek­sty ado­racji eucharysty­cznej wyłożone na ławkach.

WIELKI PIĄTEK – dzień, kiedy wspom­i­namy mękę i śmierć Pana Jezusa. W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharys­tii. Obow­iązuje post ścisły. O godz. 16.30 – Droga Krzyżowa. O godz. 17.00 – litur­gia Wielkiego Piątku. Po zakońc­zonej liturgii prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Bożego Grobu. Odśpiewamy III część Gorz­kich Żali. Ofi­ary zbier­ane na tacę w cza­sie ado­racji Krzyża przekazu­jemy na utrzy­manie miejsc świę­tych w Jero­zolimie. Wartę przy Gro­bie Pańskim w piątek i sobotę pełnią druhowie OSP. Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu do godz. 20.00.

WIELKA SOB­OTA – Poświęce­nie pokar­mów wielka­noc­nych w koś­ciele o godz. 8.00 i 9.00. Poświęce­nia pokar­mów na wioskach: godz. 9.30 – Gardzienice (świ­etlica), godz. 10.00 – Ste­fanówka, godz. 10.15 – Felin pod lasem, godz. 10.30 – Choiny, godz. 10.45 – Żego­tow (koło p. Łykusów), godz. 11.00 – Żegotów (kapliczka koło p. Florów). Do tych miejs­cowości przy­jadę swoim samo­cho­dem. O godz. 17.00 – rozpoczniemy Mszę świętą Wig­ilii Paschal­nej od bło­gosław­ieństwa ognia i nowego paschału. W cza­sie liturgii dokon­amy poświęce­nia wody chrz­ciel­nej i odnow­imy przyrzeczenia chrze­cielne. Tego wiec­zoru zabrzmi radosne Alleluja. Proszę przynieść ze sobą świece. Po zakońc­zonej liturgii ado­racja eucharysty­czna według nastepu­jącego porządku:
godz. 18.3019.00 – schola parafi­alna
godz. 19.0019.30 – rada dusz­paster­ska, koś­ciół domowy i koła różań­cowe
godz. 19.3020.00 – dzieci i młodzież z OAZY Światło-​Życie
Po godz. 20.00 – sprzą­tanie koś­cioła.

NIEDZIELA ZMARTWYCH­W­STA­NIA – Godz. 6.00 – Pro­cesja rezurek­cyjna i Msza św. Bardzo proszę druhów z OSP o pomoc w orga­ni­za­cji pro­cesji. Pozostałe Msze św. o godz. 9.00 i 11.00.

W dniu wczo­ra­jszym zakończyliśmy rekolekcje wielko­postne. Składam serdeczne podziekowanie tym wszys­tkim, którzy pomogli w ich przy­go­towa­niu: P. Ninie Jaromiń, Pan­iom z Gardzienic za przy­go­towanie posiłku dla księży, Pan­iom z Woli Gardzienick­iej za ciasto. Odwiedziny chorych z posługą sakra­men­talną jutro 10 kwiet­nia (poniedzi­ałek) w godz. 9.0011.00. Przed ołtarzem, możemy składać trwałe pro­dukty spoży­w­cze, które przekażemy najbardziej potrze­bu­ją­cym rodzi­nom naszej wspól­noty jako nasz Dar Serca.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy. W zakrys­tii są Chle­bki Dobroci. Dobrowolne ofi­ary są przez­nac­zone na Car­i­tas.

Serdecznie dziekuję Panom: Arkowi Goralowi, Witoldowi Pawłowskiemu i Jerzemu Sto­lar­czykowi za pomoc w zamon­towa­niu siatki ogrodzeniowej na cmen­tarzu.

W ubiegłą środę w Zes­pole Szkół w Piaskach odbył się Kon­cert Ewan­ge­liza­cyjny. Goś­ciem tegorocznego kon­certu był zespół Good God. W imie­niu całej społeczności ZS w Piaskach wyrażam wdzieczność Bur­mistr­zowi Piask Panu Michałowi Cholewie za pomoc w sfi­nan­sowa­niu tego przed­sięwz­ię­cia.

Przy­go­towu­jemy się do przeży­cia Świąt Wielka­noc­nych. Za pomoc i uporząd­kowanie placu wokół koś­cioła serdecznie dziękuję mieszkań­com Stryjny, Gardzienic i Wyg­nanowic. Osobom sprzą­ta­ją­cym groby na cmen­tarzu przy­pom­i­nam o seg­re­gacji śmieci i zachowa­niu należnego porządku.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Tere­sie Chłopek, Iwonie i Grze­gor­zowi Winiar­czykom, Urszuli i Sylwi Hereć.

Zbiórki min­is­tran­tów i lek­torów:
czwartek — godz. 10.00
piątek — godz. 10.00
sob­ota – godz. 13.00

Intencje Mszalne

Poniedzi­ałek 10 kwiet­nia 2017
18.00 + Kaz­imierz, Fran­ciszka, Mieczysław, Jad­wiga, Krystyna zm. z rodz. Kudłów i Kwiatków

Wtorek 11 kwiet­nia 2017
18.00

Środa 12 kwiet­nia 2017
18.00

Wielki Czwartek 13 kwiet­nia 2017
17.00 + Antoni Wąsik, Jan Goś, Władysława, Józef zm. z rodz. Gosiów, Feliksa, Stanisław zm. z rodz. Kwiatoszów

Wielki Piątek 14 kwiet­nia 2017
16.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
17.00 Litur­gia Wielkiego Piątku

Wielka Sob­ota 15 kwiet­nia 2017
17.00 + S. Czesława Połeć i zm. z rodz. Poł­ciów

Niedziela Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego 16 kwiet­nia 2017
6.00 W intencji wspól­noty parafi­al­nej
9.00 + Mar­ian Parka (1 r.)
11.00 + Bar­bara Kro­por­nicka, Czesława, Janusz, Stanisław, Anna, Bolesław zm. z rodz. Wój­cików, Katarzyna, Antoni Łok­ińscy, Bog­dan Słuch, Mirosław Rybak, Józef Gar­bal