• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXX Niedziela Zwykła 29 października 2023 r.

Przeży­wamy 30. Niedzielę Zwykłą.

W tym tygod­niu: I piątek miesiąca. Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia o godz. 16.30. Msza św. o godz. 17.00. I sob­ota miesiąca – Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 17.00. W przyszłą niedzielę – I miesiąca – ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 11.00 zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

Zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny. W tych dni­ach będziemy z mod­l­itwą spieszyć na groby naszych blis­kich. W związku z tym bardzo serdecznie proszę o:

– uporząd­kowa­niu grobów na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym. Śmieci proszę seg­re­gować i wyrzu­cać w oznac­zone miejsca

– na sto­liku z prasą religi­jną są już wyłożone kartki wypominkowe. Wyp­isu­jemy na nich imiona i nazwiska naszych Zmarłych, których pole­camy mod­l­itwie Koś­cioła. Różaniec wypominkowy w naszej Parafii w Dzień Zaduszny i we wszys­tkie niedziele aż do Adwentu przed Mszą św. o godz. 9.00 i 11.00. Mod­l­itwę różań­cową będziemy rozpoczy­nali odpowied­nio o godz. 8.20 i 10.20. Na kartkach bardzo proszę o wpisanie odpowied­niej godziny. Msza św. za Zmarłych pole­conych na kartkach wypominkowych w Dzień Zaduszny o godz. 11.00 i w Wig­ilię Bożego Nar­o­dzenia o godz. 9.00.

1 listopada – Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Wspom­i­namy w tym dniu wszys­t­kich tych, którzy żyli przed nami i wypeł­ni­a­jąc w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęś­cie prze­by­wa­nia z Bogiem w niebie. Koś­ciół wspom­ina nie tylko ofic­jal­nie uznanych świę­tych, czyli tych beat­y­fikowanych i kan­on­i­zowanych, ale także wszys­t­kich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbaw­ie­nie i prze­by­wają w niebie. Msza św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00 z pro­cesją żałobną na cmen­tarz parafi­alny.

2 listopada – Wspom­nie­nie Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Koś­ciół wspom­ina w tym dniu w liturgii wszys­t­kich wierzą­cych w Chrys­tusa, którzy odes­zli już z tego świata, a teraz prze­by­wają w czyśćcu. Przeko­nanie o ist­nie­niu czyśćca jest jed­nym z dog­matów naszej wiary. Msze św. o godz. 9.00, 11.00 (za Zmarłych pole­conych na kartkach­wypominkowych) z pro­cesją żałobną na cmen­tarz parafi­alny. O godz. 8.20 i 10.20 różaniec wypominkowy za Zmarłych pole­conych mod­l­itwie Koś­cioła. Poświęce­nie nowych pom­ników nagrob­nych po zakońc­zonej pro­cesji w 1 i 2 dzień świąt.

W dni­ach 18 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunk­ami:

• pobożne naw­iedze­nie koś­cioła lub kapl­icy,

• odmówie­nie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,

• dowolna mod­l­itwa w intenc­jach Ojca św.,

• Spowiedź i Komu­nia św.

Trwamy na mod­l­itwie różań­cowej. Ofi­aru­jemy ją w intencji pokoju na świecie. W dni powszed­nie nabożeństwo różań­cowe o godz. 16.30. We wtorek zakończe­nie konkursu różań­cowego i wręcze­nie nagród za udział w mod­l­itwie różań­cowej.

Na potrzeby remontu naszego koś­cioła wpłynęły ofi­ary indy­wid­u­alne: 100 zł – p.Elżbieta Ogórek, 100 zł – p. Jolanta Strę­ci­wilk. W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej wyrażam ogromną wdz­ięczność za wrażliwe serca i troskę o naszą świą­tynię. Dziękuję także za pomoc przy przy­go­towa­niu i mon­tażu masztów flagowych: Państwu Jaro­min­iom, Panom Bog­danowi Lipie i Medar­d­owi Miazdze.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, rzepakowy i miód spadziowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii. W zakrys­tii są także do naby­cia Kalen­darze Maryjne na rok 2024 w cenie 10 zł.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Lidii Glejf, Krystynie Gruli, Rena­cie Grocheck­iej, Bea­cie i Andrze­jowi Suszkom. W zakupie kwiatów pomogli Państwo: Helena Grula, Maria Grochecka, Państwo Florowie, Państwo Teodorukowie, Państwo Ole­chowie i Krzysztof Toc­zony. W sobotę na godz. 8.30 zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła Państwa: Agnieszkę Kuśmierzak, Justynę Gospo­darek, Bożenę i Ryszarda Sidorów, Teresę Wój­cik. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.