• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XIX Niedziela Zwykła 22 października 2023 r.

Przeży­wamy 29. Niedzielę Zwykłą. Rozpoczy­namy dzisiaj Tydzień Misyjny w życiu Koś­cioła. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią są przez­nac­zone na pomoc dla misji (Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego).

W tym tygod­niu: 28 października – święto św. Szy­mona i Judy Tadeusza.

Trwamy na mod­l­itwie różań­cowej. Ofi­aru­jemy ją w intencji pokoju na świecie. W dni powszed­nie nabożeństwo różań­cowe o godz. 16.30. W niedziele o godz. 10.30. Dla dzieci konkurs różań­cowy z nagro­dami.

Zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny. W tych dni­ach będziemy z mod­l­itwą spieszyć na groby naszych blis­kich. W związku z tym bardzo serdecznie proszę o:

– uporząd­kowa­niu grobów na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym. Śmieci proszę seg­re­gować i wyrzu­cać w oznac­zone miejsca.

– na bocznych ołtarzach i na sto­liku z prasą religi­jną są już wyłożone kartki wypominkowe. Wyp­isu­jemy na nich imiona i nazwiska naszych Zmarłych, których pole­camy mod­l­itwie Koś­cioła. Różaniec wypominkowy w naszej Parafii w Dzień Zaduszny i we wszys­tkie niedziele aż do Adwentu przed Mszą św. o godz. 9.00 i 11.00. Mod­l­itwę różań­cową będziemy rozpoczy­nali odpowied­nio o godz. 8.20 i 10.20. Na kartkach bardzo proszę o wpisanie odpowied­niej godziny. Msza św. za Zmarłych pole­conych na kartkach wypominkowych w Dzień Zaduszny o godz. 11.00 i w Wig­ilię Bożego Nar­o­dzenia o godz. 9.00.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, rzepakowy i spadziowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii. W zakrys­tii są także do naby­cia Kalen­darze Maryjne na rok 2024 w cenie 10 zł.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Ire­nie Gruli, Krystynie Gruli, Iwonie Nuci, Mai Nuci. W sobotę na godz. 8.30 zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła Państwa: Lidię Glejf, Krystynę Grulę, Beatę i Andrzeja Suszków. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.

Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty:

śp. Teresę Fle­jmer. Za naszą Siostrę będzie spra­wowana Msza św.

14 listopada 2023 r. o godz. 16.30 (30. dzień po śmierci)

i śp. Teresę Kasperek. Za naszą Siostrę będzie spra­wowana Msza św.

20 listopada 2023 r. o godz. 16.30 (30. dzień po śmierci)

19 grud­nia 2023 r. o godz. 17.00 (of. pp. Kor­cza­kows­kich i Baranów)