• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXVII Niedziela Zwykła 8 października 2023 r.

Przeży­wamy 27. Niedzielę Zwykłą.

W przyszłą niedzielę, 15 października – 45. rocznica wyboru Kard. Karola Woj­tyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy przeży­wali XXIII Dzień Papieski pod hasłem: „Cywiliza­cja życia.“ Ofi­ary zbier­ane za tydzień do puszki przekażemy na Fun­dusz Papieski „Dzieło Nowego Tysią­cle­cia“.

Trwamy na mod­l­itwie różań­cowej. Ofi­aru­jemy ją w intencji pokoju na świecie. W dni powszed­nie nabożeństwo różań­cowe o godz. 16.30. W niedziele o godz. 10.30. Dla dzieci konkurs różań­cowy z nagro­dami.

Zapraszamy chłopców którzy chcieliby pełnić posługę przy ołtarzu jako min­is­tranci lub lek­torzy. Spotkanie dla kandy­datów w przyszłą niedzielę, bezpośred­nio po Mszy św. o godz. 9.00.

We środę o godz. 17.30 – w koś­ciele spotkanie Rady Dusz­paster­skiej.

Pośród złocą­cych się liści na drzewach zbliża się jesień i zima – okres grzew­czy – w naszym koś­ciele. Ofi­ary zbier­ane na tacę w każdą 2 niedzielę miesiąca, przez­naczymy na ogrze­wanie koś­cioła.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, akacjowy i lipowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii. W zakrys­tii są także do naby­cia Kalen­darze Maryjne na rok 2024 w cenie 10 zł.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Justynie i Mar­ci­nowi Sarzyńskim. W sobotę na godz. 8.30 zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła Państwa: Natalię i Grze­gorza Wlizło, Agnieszkę i Andrzeja Rozwałków i Ewelinę Pakułę. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.

Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty śp. Julię Pituchę

27 października g. 16.00 r. — Msza św w 30 dzień po śmierci

27 listopada g. 16.30 — (of. r. Państwa Jaro­miniów)

28 grud­nia g. 16.00 – (of. uczniów z rocznika 1958)

26 sty­cz­nia g. 17.00 – (of. koleżanki i koledzy ze SP w Gardzieni­cach)

i śp. Scholastykę Wój­cik

30 października g. 16.00 — Msza św w 30 dzień po śmierci