• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXXIV Niedziela Zwykła 20 listopada 2022 r.

Przeży­wamy 34. Niedzielę Zwykłą. Ostat­nia niedziela roku litur­gicznego Koś­cioła – odd­a­jemy cześć i uwiel­bi­e­nie Jezu­sowi Chrys­tu­sowi Królowi Wszechświata. Ofi­ary zbier­ane do puszki przekazu­jemy na Car­i­tas, która orga­nizuje pomoc dla bezdomnych.

W najbliższą niedzielę rozpoczy­namy Adwent – czas oczeki­wa­nia na przeży­cie pamiątki Nar­o­dzenia Pana i na powtórne przyjś­cie Chrys­tusa przy końcu cza­sów. Na Mszy św. o godz. 7.30 zostaną pobło­gosław­ione opłatki na nasze stoły wig­ili­jne. Opłatki zostaną dostar­c­zone do naszych rodzin przez Panie i Panów Rad­nych. Ofi­ary składane przez wiernych przekazu­jemy na remont naszej świą­tyni. Tak jak usta­lal­iśmy z Radą Dusz­paster­ską w poprzed­nich lat­ach jest to kwartalna zbiórka ofiar w wysokości 30 zł. Przez cały Adwent ofi­ary składane do puszki przekazu­jemy na Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom orga­ni­zowane przez Car­i­tas.

24 listopada br. (we czwartek) o godz. 18.00, na ple­banii, spotkanie Rady Dusz­paster­skiej naszej Parafii. Panie i Panów Rad­nych bardzo proszę o obec­ność. Na sto­liku są przy­go­towane karty Zgłoszeń Kandy­datów do Rady Dusz­paster­skiej. Pod­pisane zgłoszenia można składać w zakrys­tii.

Nasza świą­ty­nia w okre­sie zimowym jest ogrze­wana. W ubiegła niedzielę wierni złożyli na ogrze­wanie ofi­ary w wysokości 1810 zł. W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej wyrażam głęboką wdz­ięczność za zrozu­mie­nie i zaan­gażowanie.

Na potrzeby remontu naszego koś­cioła wpłynęły ofi­ary indy­wid­u­alne: 200 zł – p. Czesława Poręb­ska (Gardzienice), 100 zł – p. Aneta Sarzyńska (Gardzienice), 100 zł – p. Czesława Kasperek (Gardzienice), 100 zł – p. Stanisława Górka (Gardzienice), 100 zł – Ofi­ar­o­dawcy (Kolo­nia Wyg­nanow­ice), 100 zł – p. Mar­ian Olszewski (Wola Gardzienicka), 500 zł – Ofi­ar­o­dawcy (Felin pod lasem), 500 zł – pp. Eliza i Andrzej Wich­nikowie (Gardzienice). W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej wyrażam ogromną wdz­ięczność za wrażliwe serca i pomoc mate­ri­alną, która pozwala nam pode­j­mować prace remon­towe.

Za kilka tygodni Boże Nar­o­dze­nie. Poszuku­jemy osoby śpiewa­jące. Chcemy przy­go­tować czuwanie mod­litewne przed Pasterką. Wszys­t­kich chęt­nych prosimy o zgłosze­nie w zakrys­tii lub tele­fon­icznie.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, akacjowy i lipowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Angelice Plu­cie, Mon­ice Dzi­achan, Agnieszce i Tomas­zowi Grze­si­akom. W sobotę na godz. 8.30 zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła Państwa: Katarzynę Kasperek, Beatę Kasperek, Teresę Chłopek.

Jest już kalen­darz litur­giczny na przyszły rok. Osoby, które pragną zarez­er­wować ter­min Mszy św. pros­zone są o kon­takt w zakrys­tii.

W ostat­nim tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty śp. Czesławę Miazgę

Za naszą Zmarłą Siostrę będą spra­wowane Msze święte

Od 4 maja 2023 r. Msza święta Gre­go­ri­ańska

i śp. Antoniego Grulę

Za naszego Zmarłego Brata będą spra­wowane Msze święte

24 listopada 2022 r. Godz. 16.30 7 dzień po śmierci

19 grud­nia 2022 r. Godz. 16.30 30 dzień po śmierci

Pole­ca­jmy Bożemu Miłosierdziu Zmarłych w naszej ufnej mod­l­itwie.