• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXXIII Niedziela Zwykła 13 listopada 2022 r.

Przeży­wamy 33. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez­naczamy na fun­dację „Koś­ciół w potrze­bie“, która niesie skuteczną pomoc ludziom cier­pią­cym z powodu toczącej się wojny na Ukrainie.

24 listopada br. (we czwartek) o godz. 18.00, na ple­banii, spotkanie Rady Dusz­paster­skiej naszej Parafii. Panie i Panów Rad­nych bardzo proszę o obec­ność.

Różaniec wypominkowy w naszej Parafii w niedziele listopada aż do Adwentu o godz. 8.20 i 10.20.

Nasza świą­ty­nia w okre­sie zimowym jest ogrze­wana. Ofi­ary składane w dzisiejszą niedzielę przez wiernych na tacę przez­naczamy na ogrze­wanie koś­cioła. W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej wyrażam głęboką wdz­ięczność za zrozu­mie­nie i zaan­gażowanie.

Na potrzeby remontu naszego koś­cioła wpłynęły ofi­ary indy­wid­u­alne: 500 zł – Hen­ryka i Bog­dan Krupowie (Gardzienice), 500 zł – Ofi­ar­o­dawca (Stryjno Kolo­nia). W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej wyrażam ogromną wdz­ięczność za wrażliwe serca i pomoc mate­ri­alną, która pozwala nam pode­j­mować prace remon­towe.

Za kilka tygodni Boże Nar­o­dze­nie. Poszuku­jemy osób gra­ją­cych na instru­men­tach klaw­is­zowych, gitarach i śpiewa­ją­cych. Chcemy przy­go­tować czuwanie mod­litewne przed Pasterką. Wszys­t­kich chęt­nych prosimy o zgłosze­nie w zakrys­tii lub tele­fon­icznie.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, akacjowy i lipowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Mon­ice, Tomas­zowi, Elż­biecie, Zbig­niewowi, Ninie Jaro­min­iom. W sobotę na godz. 8.30 zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła Państwa: Ange­likę Plutę, Monikę Dzi­achan, Agnieszkę i Tomasza Grze­si­aków. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.

Jest już kalen­darz litur­giczny na przyszły rok. Osoby, które pragną zarez­er­wować ter­min Mszy św. pros­zone są o kon­takt w zakrys­tii.

W ostat­nim tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty śp. Mar­i­ana Bieńka

Msze święte

6 grud­nia 2022 r. Godz. 16.00 30. dzień po śmierci

7 sty­cz­nia 2023 r. Godz. 16.30 PP. Kasprza­kowie

6 lutego 2023 r. Godz. 16.30 Koleżanki i koledzy

6 marca 2023 r. Godz. 16.30 PP. Chłop­kowie

6 kwiet­nia 2023 r. Godz. 18.00 PP. Jaro­min­iowie

6 maja 2023 r. Godz. 18.00 PP. Latkowscy

6 czer­wca 2023 r. Godz. 17.30 PP. Ser­afi­nowie

Pole­ca­jmy Bożemu Miłosierdziu Zmarłych w naszej ufnej mod­l­itwie.