• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXXII Niedziela Zwykła 6 listopada 2022 r.

Przeży­wamy 32. Niedzielę Zwykłą.

W piątek, 11 listopada, przy­pada 104. rocznica odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Msze św. o godz. 9.00 i 11.00. W cza­sie Eucharys­tii o godz. 11.00 będziemy mod­lić się w intencji naszej Ojczyzny. W piątek nie obow­iązuje wstrzemięźli­wość od pokar­mów mięs­nych.

Różaniec wypominkowy w naszej Parafii w niedziele listopada aż do Adwentu o godz. 8.20 i 10.20.

Nasz świą­ty­nia w okre­sie zimowym jest ogrze­wana. Ofi­ary składane w przyszłą niedzielę przez wiernych na tacę przez­naczamy na ogrze­wanie koś­cioła. W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej wyrażam głęboką wdz­ięczność za zrozu­mie­nie i zaan­gażowanie.

Na potrzeby remontu naszego koś­cioła wpłynęły ofi­ary indy­wid­u­alne: 100 zł – Ofi­ar­o­dawcy (Stryjno II), 500 zł – Ofi­ar­o­dawca (Lublin), 200 zł – Ofi­ar­o­dawcy (Żegotów)500 zł – Ofi­ar­o­dawca (Anusin), 1000 zł – Ofi­ar­o­dawca (Wyg­nanow­ice Kolo­nia). W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej wyrażam ogromną wdz­ięczność za wrażliwe serca i pomoc mate­ri­alną, która pozwala nam pode­j­mować prace remon­towe.. W tym tygod­niu firma KVADRAT chce rozpocząć prace ter­mo­mod­ern­iza­cyjne.

Z powodu braku ani­ma­torów, for­ma­cję dzieci i młodzieży w ramach Oazy Ruchu Światło Życie rozpoczniemy w drugim semes­trze.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, akacjowy i lipowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Magdzie i Przemkowi, Kuśmier­czykom. W sobotę na godz. 8.30 zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła Państwa: Monikę, Tomasza, Elż­bi­etę, Zbig­niewa i Ninę Jaro­miniów. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.

Gorące podz­iękowanie mieszkań­com naszej Parafii, którzy pospieszyli z pomocą i uporząd­kowali teren przy koś­ciele. W ten sposób otocze­nie koś­cioła zostało przy­go­towane na zbliża­jące się święta. Dziękuję także wszys­tkim za pomoc w uporząd­kowa­niu cmen­tarza parafi­al­nego. Zad­bany cmen­tarz jest wyrazem naszej wrażli­wości i troski o pamięć o tych, którzy odes­zli z naszej wspól­noty parafi­al­nej.