• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXXI Niedziela Zwykła 30 października 2022 r.

Przeży­wamy 31. Niedzielę Zwykłą.

W tym tygod­niu: I piątek miesiąca. Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia o godz. 16.30. Msza św. o godz. 17.00. I sob­ota miesiąca – Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 17.00. W przyszłą niedzielę – I miesiąca – ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 11.00 zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

1 listopada – Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Wspom­i­namy w tym dniu wszys­t­kich tych, którzy żyli przed nami i wypeł­ni­a­jąc w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęś­cie prze­by­wa­nia z Bogiem w niebie. Koś­ciół wspom­ina nie tylko ofic­jal­nie uznanych świę­tych, czyli tych beat­y­fikowanych i kan­on­i­zowanych, ale także wszys­t­kich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbaw­ie­nie i prze­by­wają w niebie. Msza św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00 z pro­cesją żałobną na cmen­tarz parafi­alny.

2 listopada – Wspom­nie­nie Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Koś­ciół wspom­ina w tym dniu w liturgii wszys­t­kich wierzą­cych w Chrys­tusa, którzy odes­zli już z tego świata, a teraz prze­by­wają w czyśćcu. Przeko­nanie o ist­nie­niu czyśćca jest jed­nym z dog­matów naszej wiary. Msze św. o godz. 9.00, 11.00 (za Zmarłych pole­conych na kartkach wypominkowych) z pro­cesją żałobną na cmen­tarz parafi­alny. O godz. 8.20 i 10.20 różaniec wypominkowy za Zmarłych pole­conych mod­l­itwie Koś­cioła. Poświęce­nie nowych pom­ników nagrob­nych po zakońc­zonej pro­cesji w 1 i 2 dzień świąt.

W dni­ach 18 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunk­ami:

• pobożne naw­iedze­nie koś­cioła lub kapl­icy,

• odmówie­nie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,

• dowolna mod­l­itwa w intenc­jach Ojca św.,

• Spowiedź i Komu­nia św.

W przyszłą niedzielę w cza­sie Mszy św. o godz. 11.00 zakończe­nie konkursu różań­cowego dla dzieci i wręcze­nie nagród za udział w mod­l­itwie różań­cowej. Bardzo proszę, aby dzieci przyniosły plan­sze konkur­sowe.

Na potrzeby remontu naszego koś­cioła wpłynęły ofi­ary indy­wid­u­alne: 300 zł – Ofi­ar­o­dawcy (Wyg­nanow­ice), 100 zł – Ofi­ar­o­daw­czyni (Wola Gardzienicka), 500 zł – Agnieszka i Grze­gorz Poł­ciowie (Stryjno Pier­wsze), 5 000 zł – Ofi­ar­o­dawcy (Gardzienice). W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej wyrażam ogromną wdz­ięczność za wrażliwe serca i troskę o naszą świą­tynię. Złożyliśmy wyma­gane doku­menty do WFOŚiGW w Lublinie. Oczeku­jemy na decyzję Fun­duszu w sprawie przyz­na­nia poży­czki. Żeby nie tracić czasu zamaw­iamy wełnę min­er­alną i sto­larkę oki­enną, nagrzewnicę gazową, drewno kon­struk­cyjne na strop naszej świą­tyni. Na czas prac przy koś­ciele została prze­nie­siona tablica ogłoszeń. Prace rozpoczniemy po Wszys­t­kich Świę­tych.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, akacjowy i lipowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii. W zakrys­tii są także do naby­cia Kalen­darze Maryjne na rok 2023 w cenie 9 zł.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Pan­iom: Bar­barze Król, Doro­cie Król i Mar­cie Sto­lar­czyk. W zakupie kwiatów pomogli Państwo: Aniela Dziedzic, Mar­ian Olszewski, Danuta Kasperek i Maria Sto­lar­czyk. W sobotę na godz. 8.30 zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła Państwa: Ewę Rybak, Magdę, Prze­mysława, Rubena i Olgę Kuśmier­czyków. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.

Gorące podz­iękowanie mieszkań­com Stryjny Drugiej, Bujan­icy, Wyg­nanowic, Kolonii Wyg­nanow­ice, którzy pospieszyli z pomocą i uporząd­kowali teren przy dwóch kapli­cach. W ten sposób otocze­nie koś­cioła zostało przy­go­towane na zbliża­jące się święta.

Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty śp. Jan­inę Kusą.

24 listopada godz. 17.00 – Msza św. (30 dz. po śm.)

Pole­ca­jmy naszych Zmarłych Bożemu Miłosierdziu w ufnej mod­l­itwie.