• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XVII Niedziela Zwykła 24 lipca 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj XVII Niedzielę Zwykłą.

W tym tygod­niu: 25 lipca — święto św. Jakuba Apos­toła, 26 lipca – święto św. Rodz­iców NMP Joachima i Anny, 29 lipca – wspom­nie­nie św. Marty.

W dzisiejszą niedzielę po każdej Mszy świętej na parkingu przed koś­ciołem odbędzie się bło­gosław­ieństwo kierow­ców i pojazdów mechan­icznych. Ofi­ary składane przy tej okazji przez kierow­ców i właś­ci­cieli pojazdów przekazu­jemy na rzecz Fun­dacji MIVA Pol­ska. Fun­dacja ta od wielu lat wspiera pol­s­kich mis­jonarzy i pomaga w zakupie środ­ków trans­portu, które służą pracy misyjnej.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Elż­biecie Parce, Emilii, Joan­nie i Weron­ice Rybak, Karolinie Majcher. W zakupie kwiatów pomogli Państwo: Emilia Rybak, Krystyna Kluch i Czesław Ciepiel. Serdecznie dzięku­jemy. O sprzą­tanie świą­tyni w najbliższą sobotę o godz. 8.30 bardzo proszę Państwa: Mał­gorzatę i Annę Kasiczak, Renatę i Patrycję Wilkołek. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, akacjowy i lipowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w dni powszed­nie po Mszy św. wiec­zorowej lub po uprzed­nim umówie­niu tele­fon­icznie.