• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XVIII Niedziela Zwykła 31 lipca 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj XVIII Niedzielę Zwykłą.

W przyszłą niedzielę, pier­wszą w miesiącu sierp­niu, ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

1 sierp­nia przy­pada 78. rocznica wybuchu Pow­sta­nia Warsza­wskiego. W naszych mod­l­itwach pamię­tamy o tych, którzy w bohater­skim zry­wie odd­ali życie w obronie wol­ności i niepodległości naszej Ojczyzny.

W sobotę, 6 sierp­nia – litur­giczne święto Przemie­nienia Pańskiego. W tym dniu, wyjątkowo, jedyna Msza św. o godz. 10.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Marii Kasperek, Mał­gorza­cie i Klaudii Kasiczak, Doro­cie Lis, Rena­cie i Patrycji Wilkołek. O sprzą­tanie świą­tyni w najbliższy piątek o godz. 18.00 bardzo proszę Państwa: Annę Kasprzak, Monikę Kasprzak, Ewelinę, Mar­i­olę, Jarosława i Stanisława Sko­rków. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.