• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XVI Niedziela Zwykła 17 lipca 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj XVI Niedzielę Zwykłą.

W tym tygod­niu: 22 lipca – święto św. Marii Mag­daleny, 23 lipca – święto św. Bry­gidy – współ­pa­tronki Europy. 25 lipca przy­pada litur­giczne wspom­nie­nie św. Krzysztofa, patrona kierow­ców i podróżu­ją­cych. Z tej okazji w przyszłą niedzielę po każdej Mszy świętej na parkingu przed koś­ciołem odbędzie się bło­gosław­ieństwo kierow­ców i pojazdów mechan­icznych. Ofi­ary składane przy tej okazji przez kierow­ców i właś­ci­cieli pojazdów przekazu­jemy na rzecz Fun­dacji MIVA Pol­ska. Fun­dacja ta od wielu lat wspiera pol­s­kich mis­jonarzy i pomaga w zakupie środ­ków trans­portu, które służą pracy misyjnej.

W tym roku gospo­darzami Dożynek Parafi­al­nych sa mieszkańcy Stryjno Góry i Anusina. Państwa Rad­nych z tych miejs­cowości zapraszam na krótkie spotkanie orga­ni­za­cyjne we wtorek 19 lipca o godz. 18.30.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Agnieszce Tkaczyk, Annie Sko­rek, Adamowi Kasprza­kowi, Doro­cie, Daw­id­owi i Julii Sko­rek. W zakupie kwiatów pomogły Panie Stanisława Tkaczyk i Mirosława Kasprzak. O sprzą­tanie świą­tyni w najbliższą sobotę o godz. 8.30 bardzo proszę Państwa: Elż­bi­etę Parkę, Joannę, Emilię i Weronikę Rybak, Marię Kaspre­rek. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów. Dziękuję takže Panom: Markowi Szpo­towi i Wiesła­wowi Krupie za pomoc w wykosze­niu parkingu przy cmen­tarzu.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, akacjowy i lipowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w dni powszed­nie po Mszy św. wiec­zorowej lub po uprzed­nim umówie­niu tele­fon­icznie.