• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IV Niedziela Wielkiego Postu 27 marca 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj 4. niedzielę Wielkiego Postu.

W tym tygod­niu: I piątek miesiąca – godz. 16.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia. Godz. 17.00 – Eucharys­tia. I sob­ota miesiąca — godz. 17.00. Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi. I niedziela miesiąca — po każdej Mszy św. ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych. Zapraszamy także tych, którzy chcieliby dołączyć do wspól­noty Żywego Różańca.

Zapraszamy naszych Parafian do przeży­cia Wielkiego Postu w duchu wyrzeczenia i wzmożonej mod­l­itwy. Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu i deko­rację wielka­nocną. 480 zł – przekazali mieszkańcy Żego­towa. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy.

Kon­tynu­u­jemy prace przy koś­ciele. Obec­nie przy­go­towu­jemy miejsce pod nowy krzyż misyjny. Na potrzeby Parafii wpłynęły ofi­ary indy­wid­u­alne: 100 zł – p. Alina Sto­lar­czyk (Wola Gardzienicka), 100 zł – p. Mar­ian Olszewski (Wola Gardzienicka) Serdecznie dzięku­jemy za pomoc dla naszej wspól­noty.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. „Niedzielę“, „Goś­cia Niedziel­nego“ i „Małego Goś­cia Niedziel­nego“. Na sto­liku z prasą są dostępne torby chary­taty­wne rozprowadzane przez Car­i­tas. Osoby, które pragną uczynić gest miłości bliźniego i pomóc najbardziej potrze­bu­ją­cym mogą je zabrać do domu, wypełnić pro­duk­tami spoży­w­czymi lub środ­kami czys­tości i dostar­czyć do koś­cioła do Niedzieli Pal­mowej. Będziemy chcieli dostar­czyć te pro­dukty potrze­bu­ją­cym w naszej wspól­no­cie przed świę­tami. W zakrys­tii są dostępne baranki wielka­nocne. Dochód z ich sprzedaży jest przez­nac­zony na Car­i­tas.

W dni­ach 30 kwiet­nia – 7 maja br. Parafia orga­nizuje wyjazd inte­gra­cyjny do Włoch (Toska­nia i Dolomity). Mamy jeszcze kilka wol­nych miejsc. Pro­gram wyjazdu na sto­liku z prasa i na stronie inter­ne­towej Parafii. Bliższe infor­ma­cje i zapisy w zakrys­tii. W przyszłą niedzielę o po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie orga­ni­za­cyjne dla uczest­ników tego wyjazdu.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Marii Sagan, Janinie Zyg­muntow­icz, Bar­barze, Tomas­zowi i Katarzynie Niedźwiad­kom . O tę posługe proszę w sobotę o godz. 8.30 Państwa: Agnieszkę, Grze­gorza, Zuzannę i Kamilę Poł­ciów.

W min­ionym tygod­niu Bóg powołał do wieczności śp. Stanisławę Flor.

Za naszą Zmarłą Siostrę będą spra­wowane Msze św.:

19. 04. 2022 r. godz. 17.00 (30 dz po śm.)

16. 05. 2022 r. godz. 17.00 (PP. Gruszkowie)