• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

III Niedziela Wielkiego Postu 20 marca 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj 3. Niedzielę Wielkiego Postu.

25 marca – uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego. Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. W związku z trwa­jącą agresją zbro­jną Rosji na Ukrainie w tym dniu Papież Fran­ciszek dokona Aktu Poświęce­nia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jed­nocześnie – w łączności z Ojcem Świę­tym – we wszys­t­kich kra­jach i diecez­jach świata zostanie doko­nany ten sam akt. W Polsce nastąpi to wszys­t­kich koś­ciołach o godz. 17.00. Uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego jest szczególną okazją do dziękczynienia Bogu za dar życia i do pod­ję­cia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Zapraszamy naszych Parafian do przeży­cia Wielkiego Postu w duchu wyrzeczenia i wzmożonej mod­l­itwy. Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna.

W przyszłą niedzielę, 27 marca, o godz. 11.00 Msza św. z udzi­ałem młodzieży przy­go­towu­jącej się do przyję­cia Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. Po Mszy św. spotkanie for­ma­cyjne.

Kon­tynu­u­jemy prace przy koś­ciele. Obec­nie przy­go­towu­jemy miejsce pod nowy krzyż misyjny. Jeżeli ktoś z Parafian miałby ziemię (bez kamieni i gruzu) to chęt­nie przyjmiemy aby wyrów­nać teren przy krzyżu i przy­go­tować pod nowe nasadzenia.

W dni­ach 30 kwiet­nia – 7 maja br. Parafia orga­nizuje wyjazd inte­gra­cyjny do Włoch (Toska­nia i Dolomity). Mamy jeszcze kilka wol­nych miejsc. Pro­gram wyjazdu na sto­liku z prasa i na stronie inter­ne­towej Parafii. Bliższe infor­ma­cje i zapisy w zakrys­tii. Uczest­nicy są proszeni w wpła­canie należności za planowany wyjazd.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Mon­ice Dudzie-​Lis, Boże­nie i Romanowi Rusz­ni­akom, Katarzynie i Kamilowi Rusz­ni­akom . O tę posługę proszę w sobotę o godz. 8.30 Państwa: Marię Sagan, Jan­inę Zyg­muntow­icz, Bar­barę, Tomasza i Katarzynę Niedźwiad­ków.

W min­ionym tygod­niu Bóg powołał do wieczności śp. Stanisława Piotrowskiego.

Za naszego Zmarłego Brata będzie spra­wowane Msze św.:

13. 04. 2022 r. godz. 17.30 (30 dz po śm.)

12. 05. 2022 r. godz. 17.00 (koledzy z pracy z Dębicy i Ropczyc)

13. 06. 2022 r. godz. 17.00 (koledzy z pracy z Dębicy i Ropczyc)

13. 07. 2022 r. godz. 18.00 (koledzy z pracy z Dębicy i Ropczyc)

12. 08. 2022 r. godz. 17.30 (koledzy z pracy z Dębicy i Ropczyc)

13. 09. 2022 r. godz. 18.00 (PP. Aneta i Artur Szynel)

13. 10. 2022 r. godz. 16.00 (PP. Krystyna i Mar­ian War­chałowie)

12. 11. 2022 r. godz. 16.30 (PP. Krystyna i Mar­ian War­chałowie)

13. 12. 2022 r. godz. 17.00 (P. Elż­bi­eta War­chał)

13. 01. 2023 r. godz. 17.00 (Syn Grze­gorz Piotrowski z rodz­iną)

Zmarła także śp. Stanisława Flor. Na prośbę rodziny infor­muję, że pogrzeb naszej Siostry będzie w poniedzi­ałek o godz. 14.00.