• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

V Niedziela Wielkiego Postu 3 kwiet­nia 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Wielkiego Postu.

W dni­ach 89 kwiet­nia br. nasza wspól­nota parafi­alna przeżywa Rekolekcje Wielko­postne. Nauki rekolek­cyjne będzie głosi ks. Syl­wester Brzo­zowski.

8 kwiet­nia (w piątek) Msze św. o godz. 10.00, 17.00.

9 kwiet­nia (w sobotę) Msze św. o godz. 10.00, 12.00, 17.00.

Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia – w sobotę – 30 min. przed każdą Mszą św. Ofi­ary składane na tacę w sobotę przez­naczamy do dys­pozy­cji Księdza Rekolekcjon­isty.

W zakrys­tii można zgłaszać chorych. Odwiedziny chorych z posługą sakra­men­talną 11 kwiet­nia (poniedzi­ałek) w godz. 9.0012.00.

Przyszła niedziela nazy­wana w liturgii Koś­cioła Niedzielą Męki Pańskiej lub Niedzielą Pal­mową jest pamiątką tri­um­fal­nego wjazdu Pana Jezusa do Jero­zolimy. Rozpoczyna w życiu Koś­cioła Wielki Tydzień, kiedy wspom­i­namy wydarzenia zbaw­cze: mękę, śmierć i chwalebne zmartwych­w­stanie Pana Jezusa. Msze św. z obrzę­dem poświęce­nia palm o godz. 7.30, 9.00 i 11.00. Mszę św. o godz. 11.00 rozpoczniemy poza koś­ciołem, gdzie odczy­tamy frag­ment Ewan­gelii opisu­jący wjazd Pana Jezusa do Jero­zolimy, zostaną poświę­cone palmy, a następ­nie w pro­cesji wejdziemy do świą­tyni. Na tę Mszę św. bardzo serdecznie zapraszam rodziny z dziećmi. Bardzo proszę, aby w pro­cesji wzięły udział także dzieci przy­go­towu­jące się do I Komu­nii św. i kandy­daci do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia.

Zapraszamy naszych Parafian do przeży­cia Wielkiego Postu w duchu wyrzeczenia i wzmożonej mod­l­itwy. Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu i deko­rację wielka­nocną. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. „Niedzielę“, „Goś­cia Niedziel­nego“ i „Małego Goś­cia Niedziel­nego“. Na sto­liku z prasą są dostępne torby chary­taty­wne rozprowadzane przez Car­i­tas. Osoby, które pragną uczynić gest miłości bliźniego i pomóc najbardziej potrze­bu­ją­cym moga je zabrać do domu, wypełnić pro­duk­tami spoży­w­czymi lub środ­kami czys­tości i dostar­czyć do koś­cioła do Niedzieli Pal­mowej. Będziemy chcieli dostar­czyć te pro­dukty potrze­bu­ją­cym w naszej wspól­no­cie przed świę­tami. W zakrys­tii są dostępne baranki wielka­nocne. Dochód z ich sprzedaży jest przez­nac­zony na Car­i­tas.

W dni­ach 30 kwiet­nia – 7 maja br. Parafia orga­nizuje wyjazd inte­gra­cyjny do Włoch (Toska­nia i Dolomity). Mamy jeszcze kilka wol­nych miejsc. Pro­gram wyjazdu na sto­liku z prasa i na stronie inter­ne­towej Parafii. Bliższe infor­ma­cje i zapisy w zakrys­tii. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie orga­ni­za­cyjne dla uczest­ników tego wyjazdu.

Ofi­ary składane przez wiernych w przyszła niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Agnieszce, Grze­gor­zowi, Zuzan­nie i Kamili Poł­ciom. O tę pomoc proszę w najbliższą sobotę o godz. 18.00 tzn. po zakońc­zonych rekolekc­jach Państwa: Teresę Agnieszczak, Grażynę i Stanisława Kasprza­ków, Jolantę Dry­gałę.