• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

II Niedziela Wielkiego Postu 13 marca 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj 2. Niedzielę Wielkiego Postu. Ofi­ary składane przez wiernych do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na pomoc dla misjonarzy.

W ubiegłą niedzielę wierni złożyli ofi­ary na pomoc dla ucieka­ją­cych przed wojną na Ukrainie w wysokości 4600 zł. 3500 zł – przekaza­łem dla Car­i­tas w Lublinie, 1200 zł – zakup pro­duk­tów żywnoś­ciowych na granicę, 500 zł – zakup paliwa dla poma­ga­ją­cych uchodź­com na granicy, 600 zł – dla domu KSM w Częs­to­borow­icach (zostały zaku­pi­one środki chemiczne, szam­pony, płyny do kąpieli dla dzieci).

Zapraszamy naszych Parafian do przeży­cia Wielkiego Postu w duchu wyrzeczenia i wzmożonej mod­l­itwy. Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30.

W przyszłą niedzielę na Mszę św. na godz. 11.00 zapraszam dzieci i rodz­iców, którzy przy­go­towują się do I Komu­nii św. Po Mszy św. spotkanie infor­ma­cyjne.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu i deko­rację wielka­nocną. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy.

W piątek w świ­etl­icy w Gardzieni­cach spotkanie oazowe. Na godz. 18.00 – zapraszamy dzieci młod­sze, na godz. 18.45 – młodzież.

Wznow­iliśmy prace przy koś­ciele. Obec­nie przy­go­towu­jemy miejsce pod nowy krzyż misyjny, przy­go­towu­jemy teren do zain­stalowa­nia oczyszczalni ścieków i doprowadzenia wody do zakrys­tii, zostały usunięte korze­nie po wycię­tych drzewach wokół koś­cioła. Jeżeli ktoś z Parafian miałby ziemię (bez kamieni i gruzu) to chęt­nie przyjmiemy aby wyrów­nać teren przy krzyżu i przy­go­tować pod nowe nasadzenia. Z powodu prac przy koś­ciele w poniedzi­ałek w godz. 10.0013.00 nie będzie wody w Wyg­nanow­icach.

Panie i Panowie z Rady Dusz­paster­skiej przeprowadzają w naszej wspól­no­cie kwartalną zbiórkę ofiar. Przez­naczamy ją na remont naszej świą­tyni. Państwu Rad­nym gorąco dziękuję za ten trud, który pode­j­mują bez­in­tere­sownie dla dobra całej naszej wspól­noty. Drogich Parafian bardzo proszę o ich życ­zliwe przyję­cie. Proszę także o przyję­cie listu, który kieruję do wszys­t­kich Parafian.

Ofi­ary składane przez wiernych w dzisiejszą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni.

W dni­ach 30 kwiet­nia – 7 maja br. Parafia orga­nizuje wyjazd inte­gra­cyjny do Włoch (Toska­nia i Dolomity). Mamy jeszcze kilka wol­nych miejsc. Pro­gram wyjazdu na sto­liku z prasa i na stronie inter­ne­towej Parafii. Bliższe infor­ma­cje i zapisy w zakrys­tii. Uczest­nicy są proszeni w wpła­canie należności za planowany wyjazd.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Boże­nie, Rober­towi, Patrykowi Made­jom, Krys­tianowi i Mon­ice Lis. O tę posługe proszę w sobotę o godz. 8.30 Państwa: Monikę Dudę-​Lis, Bożenę i Romana Rusz­ni­aków, Katarzynę i Kamila Rusz­ni­aków.