• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

V Niedziela Wielkiego Postu — 2 kwiet­nia 2017r.

Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiaj przy­pada 12 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. Przez wstaw­i­en­nictwo Świętego Papieża wyprasza­jmy tak bardzo potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, naszej wspól­noty parafi­al­nej i naszych rodzin.

Zapraszamy naszych Parafian do przeży­cia Wielkiego Postu w duchu wyrzeczenia i głębok­iej mod­l­itwy. Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna.

W dni­ach 78 kwiet­nia nasza wspól­nota parafi­alna przeżywa Rekolekcje Wielko­postne. Nauki rekolek­cyjne będzie głosił ks. kan. Andrzej Arbaczewski – pro­boszcz z Sza­s­tarki.
7 kwiet­nia (w piątek) Msze św. o godz. 10.00, 12.00 (DPS Wyg­nanow­ice), 17.00.
8 kwiet­nia (w sobotę) Msze św. o godz. 10.00, 12.00 (dla dzieci i młodzieży), 17.00. Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia – w sobotę – 30 min. przed każdą Mszą św. W zakrys­tii można zgłaszać chorych. Odwiedziny chorych z posługą sakra­men­talną 10 kwiet­nia (poniedzi­ałek) w godz. 9.0011.00. W cza­sie rekolekcji i w przyszłą niedzielę, przed ołtarzem, możemy składać trwałe pro­dukty spoży­w­cze, które przekażemy najbardziej potrze­bu­ją­cym rodzi­nom naszej wspól­noty jako nasz Dar Serca.

Przyszła niedziela nazy­wana w liturgii Koś­cioła Niedzielą Męki Pańskiej lub Niedzielą Pal­mową jest pamiątką tri­um­fal­nego wjazdu Pana Jezusa do Jero­zolimy. Rozpoczyna w życiu Koś­cioła Wielki Tydzień, kiedy wspomn­i­namy wydarzenia zbaw­cze: mękę, śmierć i chwalebne zmartwych­w­stanie Pana Jezusa. Msze św. z obrzę­dem poświęce­nia palm o godz. 7.30, 9.00 i 11.00. Mszę św. o godz. 11.00 rozpoczniemy poza koś­ciołem, przy gro­cie MB z Lour­des, gdzie odczy­tamy frag­ment Ewan­gelii opisu­jący wjazd Pana Jezusa do Jero­zolimy, zostaną poświę­cone palmy, a następ­nie w pro­cesji wejdziemy do świą­tyni. Na tę Mszę św. bardzo serdecznie zapraszam rodziny z dziećmi. Bardzo proszę, aby w pro­cesji wzięły udział także dzieci przy­go­towu­jące się do I Komu­nii św.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy.

Jutro zostaną zamon­towane nowe okna w pomieszczeni­ach piwnicy na ple­banii. Zapłaciłem za okna i mon­taż 1194 zł. Jutro zostanie dostar­c­zona do Parafii siatka ogrodzeniowa. Jej koszt to 920 zł. W najbliższy czwartek będziemy chcieli ogrodzić część cmen­tarza. Bardzo proszę o pomoc naszych parafian. Prace rozpoczniemy we czwartek o godz. 9.00.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela i Mały Gość Niedzielny.

Przy­go­towu­jemy się do przeży­cia Świąt Wielka­noc­nych. Zwracam się z prośbą o uporząd­kowanie placu wokół koś­cioła i przy kapli­cach. Za pomoc i zrozu­mie­nie serdecznie dziekuję mieszkań­com Żego­towa. Po zimie trzeba wygra­bić suche gałęzie i liś­cie.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Mon­ice Dzi­achan, Mirosła­wowi Winiar­czykowi, Krystynie Dudak, Anecie Sarzyńskiej, Jerzemu Sto­lar­czykowi.

Intencje Mszalne

Poniedzi­ałek 10 kwiet­nia 2017
18.00 + Kaz­imierz, Fran­ciszka, Mieczysław, Jad­wiga, Krystyna zm. z rodz. Kudłów i Kwiatków

Wtorek 11 kwiet­nia 2017
18.00

Środa 12 kwiet­nia 2017
18.00

Wielki Czwartek 13 kwiet­nia 2017
17.00 + Antoni Wąsik, Jan Goś, Władysława, Józef zm. z rodz. Gosiów, Feliksa, Stanisław zm. z rodz. Kwiatoszów
Wielki Piątek 14 kwiet­nia 2017
16.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
17.00 Litur­gia Wielkiego Piątku

Wielka Sob­ota 15 kwiet­nia 2017
17.00 + S. Czesława Połeć i zm. z rodz. Poł­ciów
Niedziela Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego 16 kwiet­nia 2017
6.00 W intencji wspól­noty parafi­al­nej
9.00 + Mar­ian Parka (1 r.)
11.00 + Bar­bara Kro­por­nicka, Czesłąwa, Janusz, Stanisław, Anna, Bolesław zm. z rodz. Wój­cików, Katarzyna, Antoni Łok­ińscy, Bog­dan Słuch, Mirosław Rybak, Józef Gar­bal

Poniedzi­ałek Wielka­nocny 17 kwiet­nia 2017
7.30 + Regina Kowal­czyk, Józefa, Katarzyna, Jan, Józef zm. z rodz. Kowal­czyków, Petronela, Józef Domańscy, Józef, Roza­lia, Kacper z rodz. Kasperków
9.00 + Jan­ina, Stanisław Sto­lar­czykowie, Elż­bi­eta, Jan Matraszkowie, Katarzyna i Woj­ciech Sto­lar­czykowie i zm. z tych rodzin
11.00 O błog. Boże dla Janiny i Mar­i­ana Moł­dochów z okazji 40 rocznicy Ślubu