• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

I Niedziela Wielkiego Postu 6 marca 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj 2. Niedzielę Wielkiego Postu. Ofi­ary składane przez wiernych przekazu­jemy na pomoc poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie.

Zapraszamy naszych Parafian do przeży­cia Wielkiego Postu w duchu wyrzeczenia i wzmożonej mod­l­itwy. Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu i deko­rację wielka­nocną. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy.

Wznow­iliśmy prace przy koś­ciele. Obec­nie przy­go­towu­jemy miejsce pod nowy krzyż misyjny, przy­go­towu­jemy teren do zain­stalowa­nia oczyszczalni ścieków i doprowadzenia wody do zakrys­tii, zostały usunięte korze­nie po wycię­tych drzewach wokół koś­cioła. Za pomoc przy tych pra­cach dziękuję Panom: Pawłowi Gorzelowi, Bog­danowi Lipie, Tadeuszowi Litwinowi, Witoldowi Wąsikowi, Andrze­jowi Kasprza­kowi, Jack­owi Wój­cikowi.

Panie i Panowie z Rady Dusz­paster­skiej przeprowadzą w naszej wspól­no­cie kwartalną zbiórkę ofiar. Przez­naczamy ją na remont naszej świą­tyni. Państwu Rad­nym gorąco dziękuję za ten trud, który pode­j­mują bez­in­tere­sownie dla dobra całej naszej wspól­noty. Drogich Parafian bardzo proszę o ich życ­zliwe przyję­cie. Proszę także o przyję­cie listu, który kieruję do wszys­t­kich Parafian.

Po 15 marca br. rozpocznę, zaw­ies­zoną z powodu pan­demii, wiz­ytę dusz­paster­ską. W tym roku prze­b­iega ona, podob­nie jak w roku ubiegłym, z zachowaniem zasad reżimu san­i­tarnego, to znaczy:

a. dys­tans – dezyn­fekcja – maseczka

b. nie będę mógł odwiedzić rodzin, które są na kwaran­tan­nie lub w izo­lacji

Ofi­ary składane przez wiernych w przyszłą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni.

Do 11 marca, w alei dojaz­dowej do koś­cioła, można składać elek­trośmieci. Firma, która je odbiera w całej Archi­diecezji, dochód przekaże na Klasz­tor Sióstr Urszu­lanek w Ukrainie.

W dni­ach 30 kwiet­nia – 7 maja br. Parafia orga­nizuje wyjazd inte­gra­cyjny do Włoch (Toska­nia i Dolomity). Mamy jeszcze kilka wol­nych miejsc. Pro­gram wyjazdu na sto­liku z prasa i na stronie inter­ne­towej Parafii. Bliższe infor­ma­cje i zapisy w zakrys­tii. Uczest­nicy są proszeni w wpła­canie należności za planowany wyjazd.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Pan­iom: Aga­cie Sabie, Annie Topyle, Ire­nie i Wik­torii Mazurek. O tę posługę proszę w sobotę o godz. 8.30 Państwa: Bożenę, Roberta, Patryka Made­jów, Mar­i­annę Lis.