• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VIII Niedziela Zwykła 27 lutego 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj 8. Niedzielę Zwykłą.

2 marca – litur­gicznym obcho­dem Środy Popiel­cowej rozpoczy­namy okres Wielkiego Postu. Msze św. z obrzę­dem posy­pa­nia głów popi­ołem o godz. 9.00 i 17.00. Na godz. 17.00 – serdecznie zapraszam dzieci przy­go­towu­jące się do I Komu­nii św. i młodzież, która w tym roku przys­tąpi do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. W tym dniu obow­iązuje post ścisły. W okre­sie Wielkiego Postu Koś­ciół naw­iązuje do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także wspom­ina w ten sposób 40-​letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egip­skiej do Ziemi Obiecanej. Cały ten okres litur­giczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jał­mużny i wzmożonej mod­l­itwy.

Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna.

W tym tygod­niu: I piątek miesiąca – godz. 16.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia. Godz. 17.00 – Eucharys­tia. I sob­ota miesiąca — godz. 17.00. Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi. I niedziela miesiąca — po każdej Mszy św. ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych. Zapraszamy także tych, którzy chcieliby dołączyć do wspól­noty Żywego Różańca

W przyszłą niedzielę na Mszę św. na godz. 11.00 zapraszam młodzież, która przy­go­towuje sie do przyję­cia Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. Po Mszy św. spotkanie infor­ma­cyjne.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu i deko­rację wielka­nocną. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy.

W dni­ach 30 kwiet­nia – 7 maja br. Parafia orga­nizuje wyjazd inte­gra­cyjny do Włoch (Toska­nia i Dolomity). Mamy jeszcze kilka wol­nych miejsc. Pro­gram wyjazdu na sto­liku z prasa i na stronie inter­ne­towej Parafii. Bliższe infor­ma­cje i zapisy w zakrys­tii. Uczest­nicy są proszeni w wpła­canie należności za planowany wyjazd.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Annie i Mag­dale­nie Kolano. O tę posługe proszę w sobotę o godz. 8.30 Państwa: Annę i Bog­dana Topy­łów, Agatę Sabę, Karolinę Rybak, Irenę Mazurek i Katarzynę Bart­nik

10. Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty

śp. Genowefę Zaj­małę

Za Zmarłą będą spra­wowane Msze święte:

17 marca 2022 r. godz. 17.00 (30. dz. po śm.)

8 kwiet­nia 2022 r. godz. 10.00 (Of. PP. Parków)

i śp. Jan­inę Sicińską

Za Zmarłą będą spra­wowane Msze święte:

24 marca 2022 r. godz. 17.00 (30. dz. po śm.)

22 kwiet­nia 2022 r. godz. 18.00 (Of. Zakładu Pogrze­bowego Beczkalski)