• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VII Niedziela Zwykła 20 lutego 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj 7. Niedzielę Zwykłą.

W tym tygod­niu: 22 lutego święto Kat­edry św. Pio­tra.

W przyszłą niedzielę na Mszę św. na godz. 11.00 zapraszam dzieci i rodz­iców przy­go­towu­ją­cych się do uroczys­tości I Komu­nii św. Po Mszy św. spotkanie infor­ma­cyjne.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. Jest dostępny Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny dla dzieci.

W dni­ach 30 kwiet­nia – 7 maja br. Parafia orga­nizuje wyjazd inte­gra­cyjny do Włoch (Toska­nia i Dolomity). Mamy jeszcze kilka wol­nych miejsc. Pro­gram wyjazdu na sto­liku z prasa i na stronie inter­ne­towej Parafii. Bliższe infor­ma­cje i zapisy w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Pan­iom: Alicji Gar­bal i Teodorze Sko­rek. O tę posługę proszę w sobotę o godz. 8.30. Państwa:Beatę Kępkę, Annę Kolano, Mag­dalenę Kolano, Dar­iusza Kurę i Szy­mona Kurę.

Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty śp. Jan­inę Chrześ­ci­janek

Za Zmarłą będą spra­wowane Msze święte:

11 marca 2022 r. godz. 16.00 (30. dz. po śm.)

15 marca 2022 r. godz. 17.00 (Of. PP. Koz­ińs­kich)

Msze miesięczne – ofi­arowały wnuki Zmarłej