• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VI Niedziela Zwykła 13 lutego 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj 6. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane przed świą­tynią przez­naczamy na „Fun­dusz Wschodni“.

W tym tygod­niu: 14 lutego – świę­tych Cyryla i Metodego – Patronów Europy.

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 – spotkanie infor­ma­cyjne dla osób, które są zapisane na wyjazd do Włoch na przełomie kwiet­nia i maja bieżącego roku. Bardzo proszę o obec­ność.

Dzisiaj o godz. 11.00 Msza św. z udzi­ałem dzieci przy­go­towu­ją­cych się do I Komu­nii św. i ich rodz­iców. Po Mszy św. spotkanie infor­ma­cyjne.

Ofi­ary składane przez wiernych w dzisiejszą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Pan­iom: Ire­nie Olech i Danu­cie Wąsik. O tę posługę proszę w sobotę o godz. 8.30. Państwa: Alicję Gar­bal, Helenę Zaborek, Teodorę, Agatę i Marylę Sko­rek.

Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty śp. Dar­iusza Pikul­skiego. Za Zmarłego będą spra­wowane Msze święte:

8 marca 2022 r. godz. 16.00 (30. dz. po śm.)

9 kwiet­nia 2022 r. godz. 12.00 (2 mc)

12 maja 2022 r. godz. 18.30 – (Of. Rodziny Rozwałków i Chołyków)

9 czer­wca 2022 r. godz. 17.00 (Of. Rodz­ina Rusz­ni­aków)