• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VII Niedziela Zwykła — 19 lutego 2017 r.

Przeży­wamy dzisiaj 7. Niedzielę Zwykłą.

Ofi­ary składane do puszek w dzisiejszą niedzielę przekażemy na tzw. Fun­dusz Wschodni.

22 lutego – święto Kat­edry św. Pio­tra. W tym dniu przez nasza mod­l­itwę chcemy być blisko następcy św. Pio­tra – Papieża Fran­ciszka.

22 lutego – we środę o godz. 17.30 kon­fer­encja przy­go­towu­jąca narzec­zonych do zawar­cia małżeństwa sakra­men­tal­nego.

24 lutego, w piątek, o godz. 16.30 – zbiórka min­is­tran­tów. O godz. 17.30 spotkanie oazowe dla dzieci i młodzieży w świ­etl­icy w Gardzieni­cach.

26 lutego, w przyszłą niedzielę, o godz. 11.00 Msza św. z udzi­ałem dzieci i rodz­iców przy­go­towu­ją­cych się do przeży­cia uroczys­tości I Komu­nii świętej. Po Mszy św. spotkanie orga­ni­za­cyjne, m.in. przymi­arka stro­jów komu­ni­jnych.

Parafia otrzy­mała poz­wole­nie na wycię­cie drzew na cmen­tarzu parafi­al­nym. Poz­wole­nie jest ważne do końca lutego br. Zwracam się z gorącą prośbą do Panów Rad­nych i wszys­t­kich chęt­nych o pomoc w ich wycince. Do prac przys­tąpimy w najbliższy czwartek, 23 lutego, od godz. 8.00.

W ubiegłą niedzielę wierni złożyli na tacę ofi­ary w wysokości 1295 zł. Przez­naczamy je na ogrze­wanie naszej świą­tyni. W ostat­nim cza­sie zapłaciłem 890 zł za olej grzew­czy.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela i Mały Gość Niedzielny.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Justynie i Kaz­imier­zowi Grocheckim, Justy­nia i Arka­dius­zowi Goralom z Klau­dia i Mileną.

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek — 20 lutego 2017
17.00 + Czesław Błę­dowski, Krystyna Baran, Józef Baran, Stanisława, Jan, Tadeusz, Józef, Regina, Maria, Piotr z rodz. Kołodziejczyków, Karolina, Michał, Władysław z rodz. Błę­dows­kich

Wtorek — 21 lutego 2017
17.00 + Alek­san­dra Pezda, Anton­ina, Jan z rodz. Pezdów

Środa — 22 lutego 2017
17.00 + Józef Miś­ciur, Adrian zm. z rodz. Miś­ci­urów i Wój­cików

Czwartek — 23 lutego 2017
17.00 + Zbysław Wac (9 r.), Genowefa, Emilia, Michał z rodz. Waców i Grze­gor­czyków

Piątek — 24 lutego 2017
17.00 + Stanisław Kasprzak, Wik­to­ria z rodz. Kasprza­ków, Stanisław, Katarzyna, Jan z rodz. Bed­nar­czyków

Sob­ota — 25 lutego 2017
16.00 O błog. Boże dla Zofii i Zenona Boblów z ok. 25 rocznicy Ślubu
16.30 O błog. Boże dla Moniki z ok. 18 rocznicy Urodzin
17.00 + Alek­sander Wój­cik (im)

VIII Niedziela Zwykła — 26 lutego 2017
7.30 + Andrzej Flor (1 r.)
9.00 + Idzi Kochaniec, Mar­i­anna, Fran­ciszek z rodz. Kochańców, Ste­fan, Ste­fa­nia z rodz. Ziętków, Jan­ina Minikowska
11.00 O błog. Boże dla Pauliny z ok. 18 rocznicy Urodzin