• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VIII Niedziela Zwykła — 26 lutego 2017 r.

1 marca – litur­gicznym obcho­dem Środy Popiel­cowej rozpoczy­namy okres Wielkiego Postu. Msze św. z obrzę­dem posy­pa­nia głów popi­ołem o godz. 9.00 i 17.00. W tym dniu obow­iązuje post ścisły. W okre­sie Wielkiego Postu Koś­ciół naw­iązuje do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także wspom­ina w ten sposób 40-​letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egip­skiej do Ziemi Obiecanej. Cały ten okres litur­giczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jał­mużny i wzmożonej modlitwy.

Przeży­wamy dzisiaj 8. Niedzielę Zwykłą.

Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. Kat­e­chizm Koś­cioła Katolick­iego przy­pom­ina, że bez nawróce­nia serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłam­liwe. I odwrot­nie — nawróce­nie wewnętrzne skła­nia do uzewnętrznienia takiej postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne (por. KKK 1430). We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna.

W tym tygod­niu: I czwartek – Eucharys­tia o godz. 17.00. W tym dniu mod­limy się o powoła­nia kapłańskie i zakonne. I piątek miesiąca – Sakra­ment Pokuty od godz. 16.00. Eucharys­tia o godz. 17.00. I sob­ota – nasza obec­ność w tym dniu jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej w Fatimie 100 lat temu. Eucharys­tia o godz. 17.00. I niedziela miesiąca – po Mszy św. o godz. 11.00 zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

Ofi­ary zbier­ane na tacę w przyszłą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni. Na potrzeby Parafii wpłynęła ofi­ara od Pana Zenona Ziętka z Chełma (200 zł).

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzieku­jemy.

W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej wyrażam głęboką wdz­ięczność Panom, którzy poświę­cili swój czas i pra­cow­ali przy wycince drzew na cmen­tarzu parafi­al­nym. Ofi­ary składane na tacę w Środę Popiel­cową przez­naczymy na zakup nowej siatki ogrodzeniowej na cmen­tarzu parafi­al­nym.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela i Mały Gość Niedzielny.

W marcu po raz kole­jny Panie i Panowie Radni odwiedzą nasze rodziny, aby dokonać zbiórki ofiar na potrzeby naszej wspól­noty parafi­al­nej. Państwu Rad­nym gorąco dziękuję za ten trud, który pode­j­mują bez­in­tere­sownie dla dobra całej naszej wspól­noty. Drogich Parafian bardzo proszę o ich życ­zliwe przyję­cie. Proszę także o przyję­cie listu, który kieruję do wszys­t­kich Parafian.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Krystynie Cholewie, Ire­nie Dziedzic, Tere­sie i Stanisła­wowi Dumałom.

W min­ionym tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty śp.: Hen­rykę Kasperek (l. 89) i Genowefę Kusą (l. 96). Zaw­ierza­jmy naszych Zmarłych Bożemu Miłosierdziu w ufnej mod­l­itwie.

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 27 lutego 2017
16.30 + Władysława, Jan z rodz. Bieńków, Antoni Wąsik, Jan Goś i zm. z rodz. Gosiów i Wąsików
17.00 + Jan­ina Cyra­nowska (4 r.), Mar­i­anna, Michał z rodz. Kor­netów, Mar­i­anna, Józef z rodz. Cyra­nows­kich

Wtorek 28 lutego 2017
17.00 + Wacław Zawada (4 r.) i zm. z rodz Chłop­ków i Zawadów

Środa 1 marca 2017 Środa Popiel­cowa
9.00 + Bolesław, Genowefa, Antoni, Ste­fa­nia z rodz. Kosier­bów
17.00 + Julia, Wacław, Jan z rodz. Dumałów

Czwartek 2 marca 2017
16.00 + Jan­ina Wlizło (30 dz. po śm.)
16.30 + Adrian Wój­cik, Józef i zm. z rodz. Wój­cików i Miś­ci­urów
17.00 + Paweł Chłopek

Piątek 3 marca 2017
17.00 + Zm. z rodz. Ciepielów, Kluchów i Sobiesi­aków

Sob­ota 4 marca 2017
16.00 + Kaz­imierz Krupa (im.)
16.30 + Alek­sander Kwiatek, Marcin i zm. z rodz. Sko­rków i Kwiatków, Stanisław, Hen­ryka, Mar­i­anna, Roman, Jan­ina, Władysław
17.00 + Mar­ian Rybak (3 r.), Helena, Józef, Feliks, Helena z rodz. Rybaków, Helena, Józef z rodz. Bieńków
17.30 + Tadeusz Zyg­muntow­icz (30 dz. po śm.)

I Niedziela Wielkiego Postu 5 marca 2017
7.30 + Jan Kor­bus, Mar­i­anna, Ignacy z rodz. Kor­busów, Feliks, Stanisława, Stanisław z rodz. Peretów, Zofia, Kaz­imiera, Lud­wik
9.00 + Stanisław Goluda (7 r.), Bolesław Goluda i zm. z rodz. Goludów i Kusi­aków
11.00 + Bar­bara Kro­por­nicka, Czesława, Janusz, Stanisław, Anna, Bolesław z rodz. Wój­cików, Katarzyna, Antoni Łok­ińscy, Bog­dan Słuch, Mirosław Rybak, Józef Garbal