• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VI Niedziela Zwykła — 12 lutego 2017 r.

Ofi­ary składane przez wiernych na tacę w dzisiejszą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni. Ofi­ary składane do puszek w przyszłą niedzielę przekażemy na tzw. Fun­dusz Wschodni.
Przeży­wamy dzisiaj 6. Niedzielę Zwykłą.

14 lutego – święto św. Cyryla i Metodego – patronów Europy. W tym dniu mod­limy się za nar­ody Europy, aby troszczyły się o zachowanie chrześ­ci­jańskiej tożsamości.

15 lutego – we środę o godz. 17.30 kon­fer­encja przy­go­towu­jąca narzec­zonych do zawar­cia małżeństwa sakra­men­tal­nego.

17 lutego, w piątek, o godz. 17.30 spotkanie oazowe dla dzieci i młodzieży w świ­etl­icy w Gardzieni­cach.

18 lutego, w sobotę, na godz. 16.00 Ośrodek Prak­tyk Teatral­nych w Gardzieni­cach zaprasza wiernych naszej Parafii na Zgro­madze­nie Noworoczne. W pro­gramie m.in. wys­tepy młodzieżowych teatrów region­al­nych, orkiestry dętej MCK w Piaskach, Teatr Satyry „Zielona Mrówa“, teatr Puk-​Puk, Teatr Trzy­dzi­estu. Więcej infor­ma­cji na afiszu na tabl­icy ogłoszeń.

19 lutego, w przyszłą niedzielę, o godz. 11.00 Msza św. z udzi­ałem dzieci i rodz­iców przy­go­towu­ją­cych się do przeży­cia uroczys­tości I Komu­nii świętej. Po Mszy św. spotkanie, w cza­sie którego omówimy wszys­tkie sprawy związane z przy­go­towaniem tej uroczys­tości.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela i Mały Gość Niedzielny.

W ubiegły czwartek uru­chomil­iśmy nową stronę inter­ne­tową naszej Parafii. Jest także akty­wny fan­page na Face­booku. Adres strony pozostał ten sam: www. parafi​awyg​nanow​ice​.pl.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Grażynie i Andrze­jowi Królom, Doro­cie i Romanowi Lisom.

Pan Bóg w min­ionym tygod­niu powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej rodziny śp. Jan­inę Wlizło (90 l.) i Tadeusza Zyg­muntow­icza (65 l.). Pole­camy naszych Zmarłych Miłosiernemu Bogu w naszej ufnej mod­l­itwie.

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 13 lutego 2017
17.00 + Jan (35 r.), Szczepan z rodz. Masiczów, Anas­tazja, Jan z rodz. Rybaków

Wtorek 14 lutego 2017
16.00 + Izabela Sko­rek (30 dz. po śm.)
16.30 + Stanisława Tkaczyk
17.00 + Radosław Kubiś (2 r.), Elż­bi­eta, Piotr, Tomasz z rodz. Kubisiów

Środa 15 lutego 2017
17.00 + Walen­tyna (9 r.), Ste­fan Kowal­czyk i zm. z rodz. Kowal­czyków, Szew­czyków i Borysi­aków

Czwartek 16 lutego 2017 r.
17.00 + Jan Sidor, Irena, Tadeusz z rodz. Kukuryków i zm. z rodz. Buczkows­kich, Sidorów, Kukuryków, Alfred Lipa

Piątek 17 lutego 2017 r.
17.00

Sob­ota 18 lutego 2017 r.
8.00 + Andrzej i Maria Rusz­ni­akowie
17.00 + Jan­ina Wlizło

VII Niedziela Zwykła 19 lutego 2017
7.30 + Ste­fan Adamiak, Kaz­imiera, Win­centy, Kle­men­tyna z rodz. Adami­aków, Zofia i Bolesław z rodz. Krysów
9.00 + Genowefa Ziętek (8 r.), Karol, Marcin, Woj­ciech, Karolina z rodz. Ziętków, Tomasz, Maria z rodz. Krupów, Irmina, Mar­ian, Hen­ryk, Stanisław z rodz. Błazi­aków
11.00 + Ste­fan i Alek­san­dra z rodz. Kwiatków