• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

V Niedziela Zwykła — 5 lutego 2017 r.

Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Zwykłą. Każda I niedziela miesiąca jest dla nas okazją do wyraże­nia wdz­ięczności w akcie ado­racji Panu Jezu­sowi, który pozostał pośród nas w Tajem­nicy Eucharystii.


Wychodząc naprze­ciw oczeki­wan­iom naszych Parafian przeprowadzil­iśmy selek­ty­wną wycinkę gałęzi na drzewach, które rosną w alei prowadzącej do koś­cioła. Zabez­pieczy to przed spada­ją­cymi, suchymi gałęzi­ami, które mogłyby wyrządzić szkodę ludziom i samo­chodom. Serdecznie dziekuję Panom, którzy poświę­cili swój czas i zaan­gażowali się w tę pracę, dla naszego wspól­nego dobra.

8 lutego – we środę o godz. 17.30 kon­fer­encja przy­go­towu­jąca narzec­zonych do zawar­cia małżeństwa sakra­men­tal­nego.

10 lutego, w piątek, o godz. 17.30 spotkanie oazowe dla dzieci i młodzieży w świ­etl­icy w Gardzieni­cach.

11 lutego, w rocznicę objaw­ień Matki Bożej w Lour­des obchodz­imy Świa­towy Dzień Chorego. W cza­sie Mszy św. spra­wowanej o godz. 17.00 będziemy mod­lić się o łaskę zdrowia i cier­pli­wość w znosze­niu cier­pi­enia dla chorych w naszych rodz­i­nach.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela i Mały Gość Niedzielny.

Ofi­ary składane przez wiernych na tacę w przyszłą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszego koś­cioła.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Mał­gorza­cie Nuci, Zbig­niewowi Nuci, Annie Kasprzak, Agnieszce Basiak, Sabinie Zielińskiej, Magdzie Zielińskiej.

Intencje Mszalne

Poniedzi­ałek 6 lutego 2017
16.30 — O błog. Boże dla Grze­gorza w 26. Rocznicę Urodzin i opiekę Matki Najświęt­szej nad całą Rodz­iną
17.00 — + Wik­to­ria, Wacław z r. Kor­busów, Stanisław, Bogu­miła z rodz. Krupów

Wtorek 7 lutego 2017
17.00 — + Alek­sander Socha (30 dz. po śm.)

Środa 8 lutego 2017
17.00 + Piotr, Mar­i­anna Ciepiel, Hen­ryk, Edward z rodz. Ciepielów

Czwartek 9 lutego 2017
17.00 + Regina (r.), Czesław z rodz. Mazurków, Józefa, Michał z rodz. Ciepielów, Józefa, Stanisław z rodz. Mazurków

Piątek 10 lutego 2017
17.00 + Jan­ina Krysa (12 r.), Stanisław, Ryszard, Tadeusz z rodz. Krysów, Jan, Aniela z rodz. Wich­ników

Sob­ota 11 lutego 2017
17.00 + Kaz­imiera, Jan Olszewscy i zm. z rodz. Olszews­kich, Krzyżanows­kich, Zaborków i Flu­drów

VI Niedziela Zwykła 12 lutego 2017
7.30 + Julia, Kaz­imierz z rodz. Wiecz­er­ni­aków, Wacław, Maria, Fran­ciszek z rodz. Sko­rków
9.00 + Józef Mici­uła (3 r.), Jan, Anna z rodz. Mici­ułów, Bolesław, Czesława, Tadeusz, Mar­ian z rodz. Beciów
11.00 + Bar­bara Kro­por­nicka, Czesława, Janusz, Stanisław, Anna, Bolesław z rodz. Wój­cików, Katarzyna, Antoni Łok­ińscy, Bog­dan Słuch, Mirosław Rybak, Józef Garbal
Więcej w tej kat­e­gorii: VI Niedziela Zwykła — 12 lutego 2017 r. »