• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VI Niedziela Wielka­nocna 17 maja 2020 r.

1.Przeżywamy dzisiaj VI Niedzielę Wielkanocy.

2.W tym tygod­niu: 18 maja – przy­pada 100. Rocznica urodzin Karola Woj­tyły. Przez wstaw­i­en­nictwo świętego Papieża, wyprasza­jmy potrzebne łaski dla nas samych, naszych rodzin, wspól­not parafi­al­nych. Koś­cioła i umiłowanej Ojczyzny.

3.W przyszła niedzielę, 24 maja, przeży­wamy uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. W tym dniu, w cza­sie Mszy św. o godz. 12.00, dzieci przy­go­towu­jące się do I Komu­nii św. odnowią przyrzeczenia Chrztu Świętego. Serdecznie zapraszamy do przeży­cia tej uroczys­tości Rodz­iców i Rodz­iców Chrzest­nych.

4.Przez cały miesiąc maj w dni powszed­nie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki.

5.Zgodnie z wielo­let­nią trady­cją rozpoczy­namy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­lić się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece. Proszę nie przy­go­towywać wody świę­conej. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min.

18 maja (poniedzi­ałek) – godz. 19.00WOLA GARDZIENICKA

19 maja (wtorek) – godz. 17.00KLIMUSIN

19 maja (wtorek) – godz. 19.00ŻEGOTÓW

20 maja (środa) – godz. 19.00STE­FANÓWKA

21 maja (czwartek) – godz. 17.00WYG­NANOW­ICE

21 maja (czwartek) – godz. 19.00KOLO­NIA WYG­NANOW­ICE

22 maja (piątek) — godz. 19.00FELIN, MAJ­DAN POLICKI, CHOINY

23 maja (sob­ota) — godz. 19.00STRYJNO GÓRY, ANUSIN

25 maja (poniedzi­ałek) — godz. 19.00STRYJNO KOLO­NIA W POLU

26 maja (wtorek) — godz. 19.00STRYJNO KOLO­NIA PRZY SZOSIE

27 maja (środa) – godz. 16.30BUJAN­ICA

27 maja (środa) – godz. 19.00STRYJNO DRUGIE

28 maja (czwartek) – godz. 19.00STRYJNO PIER­WSZE

30 maja (sob­ota) – godz. 19.00GARDZIENICE (przy świ­etl­icy)

7.Od 18 maja 2020 r. do odwoła­nia, obow­iązują nas nowe zasady na czas pan­demii koron­awirusa:

• we Mszach świę­tych w niedziele i dni powszed­nie może uczest­niczyć maksy­mal­nie 45 osób (liczba nie uwzględ­nia min­is­tran­tów, lek­torów, organ­isty itp.). To ogranicze­nie doty­czy także pogrze­bów. Na cmen­tarzu może uczest­niczyć 50 osób.

• w koś­ciele i poza nim proszę o zachowanie odległości min­i­mum 2 metry pomiędzy osobami

• wchodząc do świą­tyni dokład­nie dezyn­feku­jemy ręce płynem, który jest przy wejś­ciu do koś­cioła

• maseczkę ochronną zachowu­jemy na twarzy w cza­sie trwa­nia całej Mszy św.

8.Ze względu na ograniczenia spowodowane cza­sem pan­demii, prag­nąc dać wiernym możli­wość uczest­niczenia we Mszy świętej, do odwoła­nia, w niedziele i święta jest spra­wowana dodatkowa Msza św. o godz. 12.00. W naszej świą­tyni Msze święte są cele­browane o godz.: 7.30; 9.00; 11.00 i 12.00.

9.Pragnę z całego serca podz­iękować wszys­tkim Parafi­anom i Goś­ciom, którzy w tym trud­nym dla wszys­t­kich cza­sie epi­demii otwier­ają swoje serca, aby wspomóc naszą wspól­notę parafi­alną. Czynią to poprzez mod­l­itwę, gesty miłości bliźniego i pomoc mate­ri­alną. Osoby, które kieru­jąc się odpowiedzial­noś­cią za funkcjonowanie naszej wspól­noty, chci­ałyby ją wesprzeć mate­ri­al­nie, mogą to uczynić:

– pozostaw­ia­jąc dobrowolną ofi­arę w skar­bonie w koś­ciele

– wpła­ca­jąc dobrowolną ofi­arę na rachunek Parafii w BS w Rybczewicach

06 8689 0007 1003 0192 2000 0010 (z zaz­nacze­niem: na cele kultu religi­jnego)

10​.Na potrzeby Parafii wpłynęły następu­jące ofi­ary: 200 zł – p. Andrzej Daniel (Kol. Wyg­nanow­ice), 50 zł – Ofi­ar­o­dawca (Stryjno II), 100 zł – p. Agnieszka i Grze­gorz Połeć (Stryjno I), 100 zł – Ofi­ar­o­dawca (Felin przy szosie), 100 zł – p. Elż­bi­eta Parka. W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za te gesty sol­i­darności i odpowiedzial­ności za naszą Parafię. Państwa pomoc sprawia, że nasza Parafia może funkcjonować na doty­chcza­sowych zasadach, pomimo bardzo trud­nej sytu­acji wywołanej epi­demią koron­awirusa.

11.Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Zofii i Bog­danowi Lipom, Mał­gorza­cie Nuci, Anecie Flor i Agnieszce Basiak. Dziękuję także za pomoc przy nasadze­niu kwiatów Pani Marii Augusty­niak i pan­iom z Kolonii Stryjno. Do sprzą­ta­nia koś­cioła zapraszam w najbliższą sobotę na godz. 8.30.