• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

V Niedziela Wielka­nocna 10 maja 2020 r.

Przeży­wamy dzisiaj V Niedzielę Wielkanocną.

Ograniczenia wynika­jące ze stanu epi­demicznego wpły­wają także na nasze życie sakra­men­talne. Wszys­tko na to wskazuje, że ten czas nie skończy się przed upły­wem Okresu Wielka­noc­nego. Prag­nąc dać naszym Parafi­anom możli­wość przys­tąpi­enia do Sakra­mentu Pokuty i Pojed­na­nia i przyję­cia Komu­nii świętej wielka­noc­nej infor­muję, że:

• Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia jest możliwy po wcześniejszym umówie­niu tele­fon­icznie (tel. 501 046 484)

• Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia jest spra­wowany na zewnątrz koś­cioła, z zachowaniem bez­piecznej odległości, a w przy­padku złej pogody w zakrys­tii, która jest odpowied­nio przy­go­towana i zdezyn­fekowana.

• osoby, które, przys­tąpiły do Sakra­mentu Pokuty i Pojed­na­nia mogą przys­tąpić do Komu­nii św. bezpośred­nio po Spowiedzi św.

W tym tygod­niu: 16 maja – św. Andrzeja Boboli – męczen­nika, patrona Pol­ski.

Przez cały miesiąc maj w dni powszed­nie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki.

Od 20 kwiet­nia 2020 r. do odwoła­nia, obow­iązują nas nowe zasady na czas pan­demii koron­awirusa:

• we Mszach świę­tych w niedziele i dni powszed­nie może uczest­niczyć maksy­mal­nie 30 osób (liczba nie uwzględ­nia min­is­tran­tów, lek­torów, organ­isty itp.). To ogranicze­nie doty­czy także pogrze­bów. Na cmen­tarzu może uczest­niczyć 50 osób.

• w koś­ciele i poza nim proszę o zachowanie odległości min­i­mum 2 metry pomiędzy osobami

• wchodząc do świą­tyni dokład­nie dezyn­feku­jemy ręce płynem, który jest przy wejś­ciu do koś­cioła

• maseczkę ochronną zachowu­jemy na twarzy w cza­sie trwa­nia całej Mszy św.

Ze względu na ograniczenia spowodowane cza­sem pan­demii, prag­nąc dać wiernym możli­wość uczest­niczenia we Mszy świętej, do odwoła­nia, wprowadzam w niedziele i święta dodatkową Mszę św. o godz. 12.00. W naszej świą­tyni Msze święte są cele­browane o godz.: 7.30; 9.00; 11.00 i 12.00.

Pragnę z całego serca podz­iękować wszys­tkim Parafi­anom i Goś­ciom, którzy w tym trud­nym dla wszys­t­kich cza­sie epi­demii otwier­ają swoje serca, aby wspomóc naszą wspól­notę parafi­alną. Czynią to poprzez mod­l­itwę, gesty miłości bliźniego i pomoc mate­ri­alną. Parafia wciąż funkcjonuje. Osoby, które kieru­jąc się odpowiedzial­noś­cią za funkcjonowanie naszej wspól­noty, chci­ałyby ją wesprzeć mate­ri­al­nie, mogą to uczynić:

– pozostaw­ia­jąc dobrowolną ofi­arę w skar­bonie w koś­ciele

– wpła­ca­jąc dobrowolną ofi­arę na rachunek Parafii w BS w Rybczewicach

06 8689 0007 1003 0192 2000 0010 (z zaz­nacze­niem: na cele kultu religi­jnego)

Na potrzeby Parafii wpłynęły następu­jące ofi­ary: 100 zł – p. Alek­sander Pezda (Żegotów), 100 zł – p. Regina Masicz (Stryjno Góry), 200 zł – Ofi­ar­o­dawca (Wyg­nanow­ice), 100 zł – p. Krzysztof Kasperek (Felin), 200 zł – p. Hen­ryk Winiar­czyk (Stryjno II). W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za te gesty sol­i­darności i odpowiedzial­ności za naszą Parafię. Państwa pomoc sprawia, że nasza Parafia może funkcjonować na doty­chcza­sowych zasadach, pomimo bardzo trud­nej sytu­acji wywołanej epi­demią koron­awirusa.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Do sprzą­ta­nia koś­cioła zapraszam w najbliższą sobotę na godz. 8.30.