• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IV Niedziela Wielkiego Postu 22 marca 2020 r.

W środę, 25 marca, przy­pada Uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego. Msze św. z ogranic­zoną liczbą wiernych o godz. 9.00 i 17.00.

W tym tygod­niu Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w piątek o godz. 16.30.

Sto­su­jąc się do roz­porządzenia Min­is­tra Zdrowia, iż w jed­nym miejscu nie może zna­j­dować się więcej niż 50 osób, co doty­czy również obiek­tów sakral­nych i spra­wowanych w nich Mszy Św. i nabożeństw infor­muję, że pier­wszeństwo uczest­niczenia w liturgii mają ci, którzy zamówili intencje na danej Mszy św. W przy­padku pogrze­bów o udział w liturgii proszę tylko najbliższą rodz­inę.

Kance­laria Parafii jest czynna w godz. 17.3019.00. Proszę o ogranicze­nie załatwia­nia spraw kance­laryjnych tylko do tych koniecznych i niezbęd­nych.

Odwiedziny chorych tylko w sytu­ac­jach zagroże­nia życia.

Do odwoła­nia zaw­ieszam spotka­nia grup parafi­al­nych oraz dzieci przy­go­towu­ją­cych się do Pier­wszej Komu­nii Św. i młodzieży bierz­mowanej.

W obec­nej sytu­acji biskupi polscy przy­pom­i­nają, że „tak jak szpi­tale leczą choroby ciała, tak koś­cioły służą m.in. lecze­niu chorób ducha, dlat­ego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych koś­ciołach”, w związku z tym nasz koś­ciół parafi­alny pozostanie otwarty poza liturgią, do mod­l­itwy oso­bis­tej o wygaśnię­cie epi­demii, zdrowie dla chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i per­son­elu medy­cznego, a także dla wszys­t­kich służb san­i­tarnych. Wejś­cie do świą­tyni tylko głównymi drzwiami.

Na prośbę Prze­wod­niczącego Episkopatu Pol­ski, abpa Stanisława Gądeck­iego, każdego dnia o godz. 20.30 – bez udzi­ału wiernych – będę mod­lił się na Różańcu. W tym samym cza­sie wszyscy wierni proszeni są, aby w swoich rodz­i­nach odmaw­iali różaniec w duchowej łączności z kapłanami i osobami kon­sekrowanymi.

Wszys­tkim naszym Drogim Parafi­anom w nad­chodzą­cym tygod­niu życzę wiele cier­pli­wości i wiary w obec­ność Pana Jezusa blisko nas pośród trudów dnia codziennego.….z Nim damy radę