• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXVII Niedziela Zwykła 6 października 2019 r.

Przeży­wamy 27. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary składane przez wiernych w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na potrzeby Sem­i­nar­ium Duchownego w Lublinie.

W przyszłą niedzielę przeży­wamy XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstań­cie, chodźmy.…“. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego przy­pom­ina nam, że Bóg nieustan­nie powołuje nas, abyśmy byli jego gor­li­wymi świad­kami w otacza­ją­cym nas świecie i przemieniali oblicze tej ziemi. Ofi­ary zbier­ane w przyszłą niedzielę do puszki przekazu­jemy na Fun­dusz Papieski „Dzieło Nowego Tysią­cle­cia“.

Trwamy na mod­l­itwie różań­cowej. Ofi­aru­jemy ją, zgod­nie z intencją Ojca Świętego, w intencji mis­jonarzy i mis­jonarek, a także naszej wspól­noty parafi­al­nej świadomi wyzwań, które stoją przed nami. W dni powszed­nie nabożeństwo różań­cowe o godz. 16.30. W niedziele o godz. 10.30. Dla dzieci przewidu­jemy konkurs różań­cowy z nagro­dami.

Nasza Parafia złożyła wniosek do NFOŚiGW w Warsza­wie o dofi­nan­sowanie do ter­mo­mod­ern­iza­cji budynku koś­cioła. Oczeku­jemy na roz­pa­trze­nie wniosku. W tym tygod­niu otrzy­mamy pełną doku­men­tację, która była konieczna do złoże­nia wniosku (audyt ener­gety­czny, kosz­to­rys inwest­orski insta­lacji san­i­tarnej i elek­trycznej, eksper­tyzy budowlane i kon­struk­cyjne budynku koś­cioła). Koszt przy­go­towa­nia tych doku­men­tów to kwota około 25 000 zł. Pon­adto Parafia ma do zapłace­nia koszt przy­go­towa­nia i obsługi wniosku do NFOŚiGW. To kwota około 5 000 zł. Są to koszty kwal­i­fikowane i będą zwró­cone Parafii po przyję­ciu wniosku i pod­pisa­niu umowy z Fun­duszem. Na dzień dzisiejszy Parafia nie dys­ponuje taką kwotą. Będę musiał zaciągnąć kredyt w banku. Będziemy chcieli go spłacić w cza­sie kole­jnej zbiórki kwartal­nej i wiz­yty dusz­paster­skiej. Jeżeli pośród naszych Parafian są osoby, które mogą nam pomóc poprzez ofi­ary indy­wid­u­alne to będziemy bardzo wdz­ięczni za zrozu­mie­nie i dar serca.

W dni­ach 1112 października Parafia orga­nizuje piel­grzymkę do sank­tu­ar­iów maryjnych na Pod­halu. Wyjazd piel­grzymów w piątek o godz. 7.00.

Z powodu piel­grzymki, w tym tygod­niu nie będzie Mszy św. i mod­l­itwy różań­cowej w piątek i w sobotę.

Pośród złocą­cych się liści na drzewach zbliża się jesień i zima – okres grzew­czy – w naszym koś­ciele. Ofi­ary zbier­ane na tacę w każdą 2 niedzielę miesiąca, przez­naczymy na ogrze­wanie koś­cioła.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Kaz­imierze Mańce, Alinie Górce i Elż­biecie Krupie.