• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XVII Niedziela Zwykła 28 lipca 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj XVII Niedzielę Zwykłą.

W tym tygod­niu w I czwartek miesiąca o godz. 18.00 Msza św. i mod­l­itwa o powoła­nia kapłańskie i zakonne. W I piątek miesiąca Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia od godz. 17.30. Msza święta – o godz. 18.00. Serdecznie zapraszam dzieci, które pod­jęły dzieło 9 pier­wszych piątków miesiąca. W I sobotę miesiąca – Msza św. o godz. 18.00. W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 11.00 zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

1 sierp­nia przy­pada 75. rocznica wybuchu Pow­sta­nia Warsza­wskiego. W naszych mod­l­itwach pamię­tamy o tych, którzy w bohater­skim zry­wie odd­ali życie w obronie wol­ności i niepodległości naszej Ojczyzny.

2 sierp­nia można uzyskać odpust zupełny Por­cjunkuli. Każdy, kto w tym dniu naw­iedzi swój koś­ciół parafi­alny, speł­ni­a­jąc zwykłe warunki (pobożne naw­iedze­nie koś­cioła, odmówie­nie w nim Mod­l­itwy Pańskiej i wyz­na­nia wiary oraz sakra­men­talna spowiedź i Komu­nia św. wraz z mod­l­itwą w intenc­jach papieża, pon­adto brak przy­wiąza­nia do jakiegokol­wiek grzechu), zyskuje odpust zupełny.

Z okazji przeży­wanego wspom­nienia św. Krzysztofa, patrona kierow­ców, w dzisiejszą niedzielę po każdej Mszy świętej na parkingu przed koś­ciołem odbędzie się bło­gosław­ieństwo kierow­ców i pojazdów mechan­icznych. Ofi­ary składane przy tej okazji przez kierow­ców i właś­ci­cieli pojazdów przekazu­jemy na rzecz Fun­dacji MIVA Pol­ska. Fun­dacja ta od wielu lat wspiera pol­s­kich mis­jonarzy i pomaga w zakupie środ­ków trans­portu, które służą pracy misyjnej.

W dni­ach 1112 października br. Parafia orga­nizuje piel­grzymkę do Sank­tu­ar­iów Maryjnych na Pod­halu. Odwiedz­imy: Leża­jsk, Dębowiec, Zakopane, Ludźmierz i Kami­anną. Ponieważ mamy ogranic­zoną liczbę miejsc, a chęt­nych bardzo wielu, dlat­ego osoby zapisane od numeru 50 są na liś­cie rez­er­wowej.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Mar­i­an­nie Pezdzie, Doro­cie Lis, Krystynie Wój­cik, Janinie Flor, Grażynie Król i Jad­widze Suszek.