• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XIV Niedziela Zwykła 7 lipca 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj 14. Niedzielę Zwykłą.

Za dwa miesiące, 8 wrześ­nia będziemy przeży­wali uroczys­tość odpus­tową w święto Nar­o­dzenia NMP. W tym dniu będziemy także dziękowali Panu Bogu za plony tego roku. Gospo­darzami tegorocznych dożynek będą mieszkańcy Stryjno Drugie.

W zakrys­tii przyj­mu­jemy zapisy na Pieszą Piel­grzymkę do Częs­to­chowy, która wyruszy z Lublina 3 sierp­nia. W przyszłą niedzielę przed naszą świą­tynią będziemy zbier­ali ofi­ary na fun­dusz piel­grzymkowy „Idę z Tobą“, który pomoże sfi­nan­sować udział w tej piel­grzymce młodym ludziom będą­cym w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej.

W dni­ach 1112 października br. Parafia orga­nizuje piel­grzymkę do Sank­tu­ar­iów Maryjnych na Pod­halu. Odwiedz­imy: Leża­jsk, Dębowiec, Zakopane, Ludźmierz i Kami­anną. Pro­gram piel­grzymki na sto­liku z prasą, a zapisy i dodatkowe infor­ma­cje w zakrys­tii.

DIECEZ­JALNA ZBIÓRKA ELEK­TROŚMIECI W naszej Parafii zbiórka będzie 15 lipca 2019 (poniedzi­ałek). Odbiór od godz. 10.00. Zbier­ane będą artykuły AGD, (pralki, lodówki, kuchenki mikro­falowe), elek­tronarzędzia, tele­fony, ład­owarki, telewiz­ory, radioodt­warza­cze, kom­put­ery, lap­topy, mon­i­tory, drukarki i różne akce­so­ria kom­put­erowe. Pozyskane w ten sposób środki przez­nac­zone będą dla Mis­jonarzy z Archi­diecezji Lubel­skiej.