• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XIII Niedziela Zwykła 30 czer­wca 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj 13. Niedzielę Zwykłą.

Zakończyliśmy uroczysty uroczys­tości Bożego Ciała. Serdecznie dziękuję tym wszys­tkim, którzy pomogli w przy­go­towywa­niu pro­cesji: p. Ninie Jaromiń, druhom OSP, pan­iom z Kół Żywego Różańca, rodzi­nom z Domowego Koś­cioła, dziew­czynkom, które sypały kwiaty, dzieciom i młodzieży z OAZY, min­is­tran­tom i lek­torom.

W tym tygod­niu: I piątek miesiące: godz. 17.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia; godz. 18.00 – Msza św. z wys­taw­ie­niem Najświęt­szego Sakra­mentu. I sob­ota miesiąca: godz. 18.00 – Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi. I niedziela miesiąca. Ado­racja eucharysty­czna a po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

Dzieci i młodzież z naszej wspól­noty uczest­niczą w waka­cyjnej for­ma­cji ewan­ge­liza­cji prowad­zonej przez Ruch Światło Życie. Dziękuję tym, którzy wsparli mate­ri­al­nie ten cel: Pani Wójt Gminy Rybczewice Elż­biecie Masicz przekazała 2 760 zł, Pan Bur­mistrz Piask Michał Cholewa przekazał 2 500 zł. Tą dotacją dys­ponuje ks. Jerzy Kraw­czyk, odpowiedzialny za OAZĘ w naszej Archi­diecezji.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Joan­nie Rybak, Krystynie Kluch, Agnieszce Tkaczyk, Elż­biecie Parce, Czesła­wowi Ciepielowi i Weron­ice Rybak.