• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

V Niedziela Wielka­nocna 19 maja 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj V Niedzielę Wielkanocy.

Przed świą­tynią trwa kier­masz ciast przy­go­towany przez młodzież ZSO w Rybczewicach. Dochód jest przez­nac­zony na Hos­picjum im. Małego Księ­cia w Lublinie.

23 maja (czwartek) o godz. 17.00 – próba litur­giczna dla dzieci przy­go­towu­ją­cych się do I Komu­nii świętej. 20 czer­wca br. w Boże Ciało dzieci będą przeży­wały Rocznicę I Komu­nii św. Spotkanie orga­ni­za­cyjne dla rodz­iców w przyszłą niedzielę 26 maja po Mszy św. o godz. 11.00.

Przez cały miesiąc maj w dni powszed­nie po Mszy św. wiec­zorowej o godz. 18.30, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki.

14 czer­wca 2020 r. o godz. 12.00 Ks. Biskup udzieli Sakra­mentu Bierz­mowa­nia młodzieży z klasy VII i VIII. W zakrys­tii prowadz­imy zapisy chęt­nych z naszej wspól­noty parafi­al­nej do przyję­cia tego Sakra­mentu. Zapisy trwają do 31 maja br. W niedzielę 2 czer­wca po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie dla kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i ich rodz­iców. Na prośbę rodz­iców infor­muję, że uroczys­tość I Komu­nii św. w przyszłym roku będzie 31 maja o godz. 11.00.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją kon­tynu­u­jemy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­lić się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min.

20 maja (poniedzi­ałek) – godz. 18.30BUJAN­ICA

20 maja (poniedzi­ałek) – godz. 19.15STRYJNO DRUGIE

21 maja (wtorek) – godz. 18.45KLIMUSIN

21 maja (wtorek) – godz. 19.30ŻEGOTÓW (koło Państwa Florów)

22 maja (środa) – godz. 19.15FELIN

23 maja (czwartek) – godz. 19.15ANUSIN i STRYJNO GÓRY (koło Państwa Kluchów)

28 maja (wtorek) – godz. 19.00STRYJNO I

24 maja (piątek) o godz. 18.00 spotkanie OAZY w świ­etl­icy w Gardzieni­cach.

Dziękuję za pomoc przy demon­tażu ławek z naszego koś­cioła. Na mój apel odpowiedzi­ało kilku panów. Serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję Panu Markowi Wacowi i Panu Krzyszto­fowi Kasperkowi za okazaną pomoc w tych dni­ach.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Iwonie Nuci, Karolowi Nuci, Ire­nie Gruli, Krystynie Gruli, Rena­cie Grocheck­iej i Krystynie Gruli.