• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IV Niedziela Wielka­nocna 12 maja 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj IV Niedzielę Wielka­nocną. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez cały maj przed świą­tynią przez­naczamy na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom prowad­zone przez CARITAS.

Przys­tąpil­iśmy już do drugiego etapu wymi­any ławek w naszej świą­tyni. Jutro o godz. 8.00 rozpoczniemy demon­taż starych ławek. Bardzo prosimy o pomoc. Na jutro potrze­bu­jemy także do pomocy 2 mężczyzn przy mon­tażu nowych podłóg.

Zgod­nie z Reg­u­laminem Cmen­tarza Parafi­al­nego osoby prag­nące przeprowadzić prace budowlane na cmen­tarzu parafi­al­nym powinny zgłosić ten fakt w kance­larii parafi­al­nej. Przez prace budowlane należy rozu­mieć:

• wymurowanie nowego grobowca

• remont ist­niejącego grobowca

• wyko­nanie kostki wokół grobowca

• wyko­nanie napisu na pły­cie nagrob­nej.

Za zgodę na wyko­nanie napisu na pły­cie nagrob­nej kance­laria parafi­alna nie pobiera żad­nych opłat. Za pozostałe poz­wole­nia pobiera opłaty, które przez­nac­zone są na utrzy­manie cmen­tarza parafi­al­nego. Serdecznie dziękuję naszym parafi­anom za stałą troskę o porządek na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym.

14 czer­wca 2020 r. o godz. 12.00 Ks. Biskup udzieli Sakra­mentu Bierz­mowa­nia młodzieży z klasy VII i VIII. W zakrys­tii prowadz­imy zapisy chęt­nych z naszej wspól­noty parafi­al­nej do przyję­cia tego Sakra­mentu. Zapisy trwają do 31 maja br.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją rozpoczęliśmy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów mod­limy się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min.

13 maja (poniedzi­ałek) – godz. 17.00STE­FANÓWKA

13 maja (poniedzi­ałek) – godz. 19.00KLU­MUSIN

14 maja (wtorek) – godz. 19.00ŻEGOTÓW (koło pp. Florów)

15 maja (środa) – godz. 19.00FELIN

16 maja (czwartek) – godz. 19.00ANUSIN I STRYJNO GÓRY

17 maja (piątek) – godz. 19.00STRYJNO KOLO­NIA PRZY SZOSIE

18 maja (sob­ota) godz. 19.00STRYJNO PIER­WSZE

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Zofii Cyra­nowskiej, Longinie Lipie, Agnieszcze i Andrze­jowi Rozwałkom, Natalii Wlizło, Tere­sie Cyra­nowskiej.