• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VI Niedziela Wielka­nocna 26 maja 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj VI Niedzielę Wielkanocy.

W tym tygod­niu: I sob­ota miesiąca – Msza św. o godz. 18.00. w Przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

28 maja (wtorek) o godz. 17.00 – próba litur­giczna dla dzieci przy­go­towu­ją­cych się do I Komu­nii świętej.

Przez cały miesiąc maj w dni powszed­nie po Mszy św. wiec­zorowej o godz. 18.30, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki.

14 czer­wca 2020 r. o godz. 12.00 Ks. Biskup udzieli Sakra­mentu Bierz­mowa­nia młodzieży z klasy VII i VIII. W zakrys­tii prowadz­imy zapisy chęt­nych z naszej wspól­noty parafi­al­nej do przyję­cia tego Sakra­mentu. Zapisy trwają do 31 maja br. W niedzielę 2 czer­wca po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie dla kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i ich rodz­iców. Na prośbę rodz­iców infor­muję, że uroczys­tość I Komu­nii św. w przyszłym roku będzie 31 maja o godz. 11.00.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją kon­tynu­u­jemy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­lić się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min.

28 maja (wtorek) – godz. 19.00STRYJNO PIER­WSZE

29 maja (środa) – godz. 18.45KLIMUSIN

29 maja (środa) – godz. 19.15ŻEGOTÓW (koło Państwa Florów)

30 maja (czwartek) – godz. 18.45BUJAN­ICA

30 maja (czwartek) – godz. 19.15STRYJNO DRUGIE

31 maja (piątek) o godz. 18.00 spotkanie OAZY w świ­etl­icy w Gardzieni­cach.

W najbliższy piątek przewidu­jemy mon­taż nowych ławek w naszej świą­tyni. Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w przy­wiezie­niu tych ławek ze sto­larni i pomoc przy ich mon­tażu.

3 czer­wca przy­pada 1. Rocznica wprowadzenia Relik­wii Krwi św. Jana Pawła II do naszej Parafii. Jako wspól­nota parafi­alna podz­ięku­jemy za obec­ność Świętego Papieża pośród nas w cza­sie uroczys­tości odpus­towej, którą będziemy przeży­wali 16 czer­wca br.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Ewie i Artur­owi Ole­chom i Krzyszto­fowi Toc­zonemu.

Spotkanie Rady Dusz­paster­skiej naszej Parafii 4 czer­wca (wtorek) o godz. 18.30. Serdecznie zapraszam Panie i Panów Rad­nych.