• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

III Niedziela Wielka­nocna 5 maja 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj III Niedzielę Wielkanocną.

Ofi­ary zbier­ane na tacę w dzisiejszą niedzielę przekażemy na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez cały miesiąc maj przez­nac­zone są na Car­i­tas na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.

W tym tygod­niu: 8 maja – uroczys­tość św. Stanisława, biskupa i męczen­nika. Naszą mod­l­itwą otaczamy naszą Ojczyznę i Sol­enizan­tów, a wśród nich Księdza Arcy­biskupa Stanisława Budzika.

Przez cały miesiąc maj w dni powszed­nie po Mszy św. wiec­zorowej o godz. 18.30, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci i rodz­iców przy­go­towu­ją­cych się do przeży­cia Uroczys­tości I Komu­nii Świętej.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją rozpoczy­namy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­lić się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min.

6 maja (poniedzi­ałek) – godz. 19.00BUJAN­ICA

7 maja (wtorek) – godz. 19.00WOLA GARDZIENICKA

8 maja (środa) – godz. 19.00WYG­NANOW­ICE

9 maja (czwartek) – godz. 19.00KOLO­NIA WYG­NANOW­ICE

10 maja (piątek) – godz. 19.00STRYJNO KOLO­NIA W POLU

11 maja (sob­ota) godz. 19.00GARDZIENICE PIER­WSZE