• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IV Niedziela Zwykła 3 lutego 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj 4. Niedzielę Zwykłą. Każda I niedziela miesiąca jest dla nas okazją do wyraże­nia wdz­ięczności w akcie ado­racji Panu Jezu­sowi, który pozostał pośród nas w Tajem­nicy Eucharystii.

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 zmi­ana tajem­nic różań­cowych. Na spotkanie zapraszam także te osoby, które pragną dołączyć do ist­nieją­cych już kół Żywego Różańca. Po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie infor­ma­cyjne dla małżonków, którzy pragną pogłębić swoją duchowość w Domowym Koś­ciele.

W najbliższym cza­sie chcemy rozpocząć kon­fer­encje przy­go­towu­jące do zawar­cia małżeństwa sakra­men­tal­nego. Narzec­zonych zain­tere­sowanych bardzo proszę o kon­takt w zakrys­tii.

Ofi­ary składane przez wiernych na tacę w przyszłą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszego koś­cioła.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Annie Poroch, Marze­nie Ptaszyńskiej, Mał­gorza­cie Pod­bil­skiej, Mirosławie Ptaszyńskiej, Dar­ius­zowi Mły­narskiemu, Piotrowi Krzyżanowskiemu.

W min­ionym tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty śp. Teodorę Małek i śp. Teodorę Kraw­czyk. Pole­ca­jmy Bożemu Miłosierdziu naszych Zmarłych w ufnej mod­l­itwie.