• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

III Niedziela Zwykła 27 sty­cz­nia 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj 3. Niedzielę Zwykłą.

1 lutego – przy­pada I piątek miesiąca. Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia od godz. 16.00. Msza św. z ado­racją eucharysty­czną o godz. 17.00. 3 lutego – I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. ado­racja eucharysty­czna.

2 lutego (w sobotę) – uroczys­tość Ofi­arowa­nia Pańskiego (MB Grom­nicznej). Msze św. w naszym koś­ciele o godz. 7.30, 9.00 i 17.00. Ofi­ary składane na tacę przez­naczymy na potrzeby zakonów kon­tem­pla­cyjnych. W tym dniu przy­pada rocznica święceń ks. Bpa Mieczysława Cisło. W Jego intencji ofi­aru­jemy naszą ufną mod­l­itwę.

3 lutego w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych. Zapraszamy także tych, którzy chcieliby włączyć się wspól­noty Żywego Różańca. Po Mszy św. o godz. 11.00 – spotkanie infor­ma­cyjne dla małżeństw, które pragną pogłębić swoje życie duchowe poprzez for­ma­cję w Domowym Koś­ciele.

W najbliższym cza­sie chcemy rozpocząć kon­fer­encje przy­go­towu­jące do zawar­cia małżeństwa sakra­men­tal­nego. Narzec­zonych zain­tere­sowanych bardzo proszę o kon­takt w zakrys­tii.

Spotkanie OAZY w świ­etl­icy w Gardzieni­cach 1 lutego – w piątek o godz. 18.00.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Pan­iom: Mar­i­oli Tymick­iej, Wik­torii Bielak i Mał­gorza­cie Maczepie. Do sprzą­ta­nia koś­cioła zapraszam w sobotę o godz. 12.00.